close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Kassandra 6

9. července 2020 v 14:06 |  Príbehy
S vážnou tváří naslouchal bratr a cítil se stále více postiženým slovy Kassandřinými. Odkud brala tato slova? Odkud brala tuto sílu? Jsa otevřen všemu velikému, čistému a vznešenému ihned cítil přesvědčivou sílu pravdy v jejích slovech. Cítil moc a vůli světa. Avšak Afrodita jej obetkala svými sítěmi. Musel nejprve překonat moc bohyně, která mu přivedla Helenu.


"Vyprosti se ze svých pout této růžové bohyně, vysvoboď se a spěj k pravdě. Pak teprve pochopíš, co to znamená svobodně žít a stát v Božím světle."

Jako zapřísahající prosba k milému bratrovi dozněla slova ozvěnou v chodbách. On, zahaliv svou hlavu před silou nepříjemného přemlouvání, uprchl. Smutná musela Kassandra zjistit, že pravda se může ujmouti, kde jest půda ochotná a kde za chtěním následuje čin. Zahalila svou hlavu do tmavého závoje na znamení smutku. Věděla již, že osud Troje je zpečetěn.

Velké byly přípravy k přijmutí nepřítele, které nyní nastaly. S velkou obezřetností řídil Priamos všechno zbrojení. Národ se poslušně spořádal a všichni pilně pracovali. Sýpky byly naplňovány, všechny cesty, jimiž sousedé dováželi zásoby, byly pilně, dobře střeženy. Bohaté byly zásoby zbraní. Stavby byly pevné a před nimi byly chytře nalíčeny zábrany, příkopy a překážky. Zdi mohli odolat i nejsilnějšímu nepříteli. Tuhá síla, vůle a důvěra v ochranu bohů dávala hrdinům víru ve vítězství. S odvahou nadšení a s celou silou hořící vůle tehdejšího pokolení vrhli se všichni v boj proti obrovské přesile.

Jen Kassandra hleděla s obavou vstříc výsledku této války. Ženy, které předou osud, ukázali ji v zrcadle ducha valící se události, které její nitro naplnily nevýslovnou úzkostí.

Hrozivé bouře neměly tohoto roku žádného konce. Jakoby Poseidon vedl svůj útok proti Řekům. Tak měla Troja dostati času ke svému konečnému vyzbrojení.

Hekuba měla plno práce a všechny ženy ji pomáhaly. Podléhala tichému, tísnivému smutku, který jinak jí byl při její tak činné povaze cizí. Bylo jí, jakoby musela přemýšlet o něčem, čemu nemohla zcela rozumět a co stále z vnitřního strachu odsunovala, protože by se musela úplně změnit, kdyby našla vysvětlení této záhady. A touto hádankou byla a zůstala pro ni dcera její Kassandra.

Často naléhala Kassandra s nezkrotnou touhou na duši matčinu. S dětským pohnutím se ucházela o vlídné porozumění drsné, hrdé a střízlivé matky. Často se jí ale také po celé dny, ba i týdny vyhýbala a nedovedla jí říci ani jediného slova nejvšednější zdvořilosti. Tím si mnoho pokazila u uzavřené matky, která toužila po srdečnosti tam, kde Kassandra dávala jen plachou zdrženlivost. Čím více matka z neporozumění přecházela Kassandřinu důvěřivost, tím častěji se opakovaly doby její uzavřenosti, Oboje stále více rozšiřovalo propast mezi matkou a dcerou. Oběma byla vlastní jejich vnitřní vášnivost. Zatímco Hekuba ji v sobě skrývala a potlačovala, dala ji Kassandra ze sebe proudit v bohatém prožití její duše, která v darech jejího ducha stále nádherněji rozkvétala. V trvalém, živém bdění jejího ducha stávala se svítící záchranou, která bez přestání čerpala a chtěla v proudech rozdávat to, co blažena cítila.

Matka ji však brzdila v tomto podivuhodném životním rytmu. Na místo, aby se otevřela přetékajícímu požehnání, které z Kassandry proudilo, stavěla si sama zdi a tvořila záhaly, které matku s dcerou navždy rozdělovaly.

Síla všemohoucího světla se však nedala spoutat. Kassandrou se stále silněji rozlévalo její požehnání. A přece v pozemském bytí ztrácela víc a více svoji veselost, která byla původně zákonem její bytosti. Kamkoliv kráčela, čekaly na ni závory, které musela lámat, jestliže se nechtěla dát spoutat. Život se jí zvolna stával tíhou.

Jen práce ji dávala útěchu a vysvobození. Zvlášť se Kassandra ujala příprav k ošetřování nemocných. Její bohaté znalosti koření a příprav šťáv ji při tom velice pomáhaly. Znovu se ukázalo, jak hojnost jejich darů dokáže obdivuhodné, nebývalé věci.

Na svých milých zvířatech vyzkoušela, co může přinésti uzdravení lidem. Tito bytostní přátelé přijímali důvěřivě a rádi z jejich čistých rukou to, čemu lidé nerozuměli.

Ve zdech Troje vytvořil se časem - zprvu nepozorovaně, se vzrůstem pozemských bojů a starostí však již nápadně - jeden a druhý proti Kassanddře. Zvolna pronikala v lidu známost, jak velké a bohaté je její vědění o tajemných silách přírody, o duši i o těle. Vyprávělo se také, že občas mívá v zahradách a hájích tajemné rozmluvy s neviditelnými bytostmi.

Od té hodiny, kdy se slunce zatmělo, stal se národ pověrčivým. Kassandra byla uváděna ve spojitost s tímto nebeským zjevem, v němž se domnívali lidé vidět hněv Apolonův. Nikdo nevěděl, odkud pochází tento dohad lidí, ale mnoho se o něm mluvilo. Kassandra se však nestarala o to, co si lidé vypravují. Také se z toho co nejméně dozvěděla. Zato však Hekuba se stále více zlobila. Bylo jí protivně naslouchat o moudrosti její dcery. Výstrahy Kassandřiny byly jí nepohodlné a působily rušivě v jejím bytí. Stále více znepokojovaly sourozence a domácí lidi.

A zvláště - ať mluvila anebo mlčela - každý se skrytě tázal, co tomu řekne Kassandra. Přesto se však nechovali ani v nejmenší míře podle její rady, která byla vždy bystrá, prostá a přirozená. Když ji však nenásledovali, pak všechna jejich rozhodnutí vždy špatně dopadla. Pak teprve museli uznat, že jim Kassandra vždy dobře radila.

Kassandře se zdáli všichni tito lidé velmi podivní. Již jich ani nelitovala, když chybili. Již se více nedivila jejich nesprávnostem. Zato ale se radovala jako dítě, když někdy potkala člověka, který byl jiný. Ale stále řidčeji se jí dostávalo této radosti. Se stoupajícími starostmi se také stupňovaly špatné vlastnosti lidí až k výbuchům nejprudší vášnivosti. Vždy to byla Kassandra, která je vyvolala, často slovem a často jen svou přítomností. Tak silně se projevovala síla světla skrze ní, že všechno ohavné a falešné se vzbouřilo a objevilo, když ona byla nablízku.

S údivem pozoroval Priamos zvláštnost své dcery. Ona, tak prostá a čistá i nedostupná ve své královské vyrovnanosti, tak uchvacující svým líbezným ženstvím, vzbudila v jeho blízkosti mnohou bouři, takže ji musel často urovnávat. Hekuba se někdy chovala jako furie.

Bouře se vyzuřila a nad mořem se položil smrtící klid. Za nocí zářila nad mořem veliká ruděohnivá hvězda. Mars byl zvlášť blízko zemi. Mezi nejvyššími v zemi rozpoutal se spor, má-li se Paris odvážit na cestu s Helenou. Kassandra je hrozivě zapřísahala a předpovídala jim záhubu. Jedinou odpovědí jí však byly pohrůžky a výsměch. Moře bylo tak neklidné, že nebylo ani pomyšlení na odjezd. Bylo rozhodnuto vzít v potaz Orakel a zavolání kněží. Avšak Orakel mlčel, všichni věštci mlčeli od té doby, kdy Kassandra začala mluvit.

Hekuba propadla vzteku a veřejně před služkami zahrnovala dceru nadávkami, že ona pohněvala Orakel. Při těchto slovech viděla Kassandra, jak za Hekubou skáče černá chňapající fena. S křečovitě zaťatýma rukama uhnula.

Od té doby vídala matčinu tvář vždy jen zahalenýma očima. Zprvu se nad tím rmoutila, ale pak to mlčky snášela. Snažila se být mlčenlivější a nechat lidi dělat to, čeho se nechtěli vzdát. Její duch našel světlou nitku, která ji stále udržovala, živila a vedla stále výš do obšťastňujícího světla. Věděla, že tam je druh její bytosti, její druhé já.

V okamžicích svatého zanícení to k ní mocně proudilo dolů. Shůry, ze světla bílé holubice přicházelo k ní také vědění o všech věcech a vědění a jediném Bohu. Z něj také vycházelo vědění o zákonech a Slovo. Všechno bylo v něm, co ji oživovalo. On sám byl však vyšší než Zeus. Toto byly hodiny splnění, v nichž Kassandra byla spojena s pramenem svého původu a odkud znova vyzbrojena nastoupila svou pozemskou cestu k dalším zkušenostem. Pokaždě se stupňovala síla jejího ducha, pokaždé vyvíjelo se její pozemské tělo, které se jako schrána přizpůsobovalo duchu až nápadným způsobem. Dozrálá a posílená, překonávala nástrahy kvetoucího mládí, síly a krásy. Její ústa promlouvala stále řidčeji avšak o to přiléhavěji a nezapomenutelněji. Vyrůstala do nepříjemné výše.

Lodi byly vyzbrojeny. Dobře ukryty proti jakýmkoliv špehům stály v očekávání k výjezdu a výzvědám. Byly obsazeny dobrými bojovníky a vedeny nejudatnějšími hrdiny. Priamos, Hektor i Paris měli zůstati v zemi. Tak čekali na příznivý vítr.

Výhružně křičeli za noci sokolové a Hekuba se nepokojně převalovala na svém loži. Od chvíle, kdy vypeskovala svou dceru, nenacházela její duše pokoje. Temné obličeje přitahovaly stíny, které od ní nechtěly uhnout. Její starostlivá láska se bázlivě upjala na syny. Probudilo se v ní tušení nebezpečí. Ovládal ji neklid a vášnivá mateřská láska. Čím více se však tato láska strachovala o syny, o to byla větší její tajná zášť proti Kassandře. Brzy se bála jejich neklidných, jasných, vědoucích a jí tak nepohodlných očí. Zavřela před nimi své srdce a konečně dokonce dveře své komnaty.

Kassandra však neodpočívala. Čím více poznávala smutný stav Hekuby, o to věrněji dbala na dům, dvůr a své lidi. Nikdo neměl cítiti, že v těžké době hrozícího nebezpečí byla strážkyně domu ochromena. Tiše a nepozorovaně konala svou práci. Tiše ustoupila stranou, když matka činně zasáhla.

Všichni cítili požehnání jejich tvořivých rukou. Nikdo se však nezamyslil nad prostou velikostí její bytosti. Jejich cesty byly naopak ještě více ztíženy sobectvím a svévolí, které vůči ní stavěly. A tak se jí stal život tvrdým bojem.

Vítr se obrátil, zesílil a lodi vypluly. S vysoké věže zdravil je hlas rohů a druhý z moře odpovídal. Když přišly do lepšího větru, letěly jako šípy do dálky. Veslaři se nemuseli ani namáhat. Dobře vyzbrojeni a vystrojeni, opatřeni dostatkem pokrmů táhli do dáli. Vlajky radostně vlály ve větru. Pobřeží bylo hlídáno, strážci ozbrojeni a brány opevněny. Zbraně se jasně blýskaly na slunci. Troja byla slavnostně připravena.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama