Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Jaká je naše energetická budoucnost? Úvaha o energetice lidské společnosti

25. srpna 2019 v 8:22 |  Súčasná spoločnosť
Základním požadavkem pro porozumění energetice je porozumění především sobě samým jakožto lidským tvorům. Bez tohoto porozumění není možné vůbec nalézat správné klíče k dnešním úskalím energetiky, zejména pak v souvislosti se soběstačností malých společenství lidí na úrovni obcí či regionů.


Z pohledu energetického je pozemský člověk, jednoduše řečeno, dvojí soustavou energií. První částí je energetický systém tělesné schrány. Druhou částí je pak energetický systém jeho nitra - energetický potenciál duchovní.

*

Funkci tělesné schránky zabezpečují tedy nejen zdroje vnější, ale i správné využití energií niterního druhu. Následné souznění těchto energií v tělesné soustavě je podmíněno harmonickou spoluprací jednotlivých částí těla a orgánů. Výslednici se pak souhrnně říká zdraví.

*

Zásadním problémem soudobého člověka a lidské společnosti je však právě téměř úplná absence zohlednění energetických požadavků nitra člověka. V tom tkví příčina neřízeného zmatku, který se vybíjí mimo jiné mrháním u většiny vnějších energetických zdrojů, zmatku směřujícímu nakonec k rozpadu společenství i států a úpadku člověka samotného, za doprovodu velkého ničení základny života na Zemi, jejího i okolního prostoru. Musíme si zde ale znovu připomenout, že dnešní lidstvo trpí především hladem po niterní energii, která je zcela odlišná od vnější energie hrubé hmoty.

*

Nejprve však k energetické bilanci tělesné schrány.

*

Nejbližším zdrojem energie těla je metabolismus organismu, který čerpá z výměny látkové a z přijaté potravy, vody a látek ovzduší a také ze zásob, které si organismus vytváří. Součástí uvedeného metabolismu jsou látky vyměšované žlázami do organismu a činnost přítomných mikroorganismů. Organismus energii spotřebovává k procesu látkové přeměny a také k potřebě pohybu realizovanému svalovinou, což je také provázeno vznikem energie. Samozřejmě energie tělesné soustavy je provázena i odpadem, tedy látkami, které organismus není schopen dále zpracovat.

*

Pak je zde ještě soubor vnějšího ohřevu těla, a to prostřednictvím sluneční energie, geotermální energie, fosilních a jaderných zdrojů i biomasy a dalších zdrojů.

*

Stejně jako je základní potřebou člověka správně pečovat o své tělo, půdu, vody a ovzduší, tento stejný požadavek se týká také všeobecně energie. Člověk používá energii pro udržení životních funkcí, obživy a také k zabezpečení určité míry pohodlí.

*

Tam, kde je přítomna energie, tam je také pohyb.

*

Vyšším působením přírodních sil byly na Zemi vytvořeny optimální podmínky pro vhodné využití vnější energie člověkem, a to právě vždy v dané oblasti místa narození.

*

Používané vnější zdroje dnešní doby jsou poměrně obecně dobře popsány, a není proto potřebné se jimi zde zabývat. Méně známá je však schopnost každého organismu rozličné druhy této vnější energie přijmout a zpracovat pro sebe.

*

Nejhůře člověku přijatelná, "stravitelná" vnější energie, je energie tepelná, pocházející například z tepla radiátorů, z elektrických přímotopů a frekvenčních ohřevů. Mnohem lepší je to pak v případě ohně v kamnech nebo krbu a nejlépe akceptovatelná tepelná energie je pak teplo sluneční, minerální (zřídla), teplo živé (zvířecí, lidské), kupříkladu přiložené ruce a přirozeně přítomnost zdravých lidí.

*

Organismu doslova není každá energie "čistá" a musí často vynakládat dodatečnou vlastní vnitřní energii, aby efektivně využil k němu příchozí vnější energie. Je to proto, že každá úroveň organizace hmoty potřebuje přirozenou přírodní podobu průvodní energie, pokud ji má správně využít.

*

Děje se tomu podobně, jako je kupříkladu zásadně rozdílné tělesné vstřebávání u vitamínů pocházejících ze světa rostlinného oproti vitamínům syntetickým. Syntetické vitamíny lidský organismus zpracovává mnohem složitěji než tytéž vitamíny rostlinného původu, a to i přesto, že je účinná látka z hlediska chemického složení shodná. Vzhledem ke spojení s vyššími silami přírody, u látky z rostliny, je živým organismem člověka látka přírodního druhu vždy mnohem lépe zpracovatelná. Látku rostliny totiž provází i ona tolik potřebná subtilní energie Stvoření - soubor jemných záření.

*

Dnešní běžné analytické metody tento rozdíl však nepoznávají. Prožívané preparační metody laboratoří totiž nejprve musí látku umrtvit na úroveň minerální. Podobně jako u analytických metod se pak to samé děje i s potravinami zpracovávanými právě spektrem dnešních konvenčních energií (průmyslová výroba potravin).

*

Výše zmiňovaná míra spojení látky nebo organismu s vyššími silami přírody a kosmu Stvoření je jedinou cestou ke správnému používání energie. Protože právě důmyslná, moudrá rozmanitost sil přírody a kosmu a úrovně subtilnosti energií vytvářejí přirozenou vitalitu (správnou míru pohyblivosti) organismu, a tedy zdraví.

*

U člověka je to hlavně energetický věnec záření související se zdravou krví, s jejím složením a pohyblivostí. Nejvyšší požadavek na vysokou kvalitu vyzařování krve má mozek člověka. Tedy oblast myšlení, která dnes určuje směr vývoje člověka.

*

Není zajisté překvapující zjištění, že s rozvojem vnějšího - hmotného myšlení člověka, zejména v posledních staletích, vzrůstá potřeba vnější, hmotné, pro život člověka žádoucí energie. Překvapujícím je ale to, že dodávaná vnější energie není příliš dobře akceptovatelná organismem, a tedy se uplatňuje spíše v oblasti vnějšího pohybu (elektřina, průmyslová výroba), zajišťujícímu jistou životní úroveň člověka. Tento stav vede však povětšinou jen k nadbytku, a tím ke stavu postupné lenosti (malátnosti) tělesné schrány, za dalšího posilování mozkové činnosti a dalším, ještě zesílenějším "hladu" po energii.

*

Jednoduše řečeno, člověk už nehýbe tolik sám sebou (ve svém vnitřním pohybu), jako hýbe světem kolem sebe. Doplňkem budiž zmíněna zajímavost, že nejvyšší podíl na úmrtnosti civilizované společnosti mají nemoci, právě úzce související s pohybem krve, nemoci kardiovaskulární.

*

Konvenční, industriální energie, jak ji dnes vidíme v celém světě, je původem z fosilního minerálního světa - světa nejhrubší hmoty (generátory pracují zejména na bázi fyzikální a chemické, na základě elektromagnetismu a chemické reakci spalování). Tato - přeměnou vyrobená energie - vstupuje do technologií i soukromí lidí a kromě výhod současně také potlačuje to, co bylo vyššími silami přírody postaveno již na vyšší energetickou úroveň, vhodnou pro vitalitu energetické systému těla člověka. Různé alternativní způsoby získávání energie sice vedou k určitým změnám v úsporách, nikoliv však ke správnému řešení.

*

Správné řešení energetiky lidské společnosti se pak nalézá úplně na straně protipólu dnešního lidského snažení. Není překvapující, že je to právě ta strana, jež je v úvodu zmiňovaná jako niterná potřeba naplňování energetických požadavků nitra (ducha) člověka.

*

Jenom v krátkosti, pro základní osvětlení souvislostí, zde budiž uvedeno, že člověk není jen jeho dnes známá tělesná schrána včetně myšlení, rozumu a věnce subtilních vyzařování. Především je jeho podstatou nitro, tedy duchovní "jádro", které je oděno velmi jemnou hmotou, známější pod pojmem duše. Míra vyzařování nitra, jejímž zdrojem je zmiňovaná duše a vyzařování krve organismu, pak vytváří most spojující duši (ducha) s pozemským tělem. Teprve toto všechno je pozemský člověk. Více o člověku je možné nalézt ve vydané knize "Učebnice - Člověk a Zákony".

*

Známá slova, že ve zdravém těle dlí zdravý duch, nemluví o rozumové činnosti, ale zmiňují se o "energetickém" stavu nitra. Zdravý duch oplývá štěstím, energickou důstojností, ušlechtilostí a projevuje se svědomím a cituplností. To je jeho správný energetický stav.

*

Pro svůj rozvoj a rozlet potřebuje duch oděný duší zejména jemná vyzařování hmoty zformované přímým lidským působením, ve spolupráci s vyššími silami přírody, a trvalé spojení s nadvesmírnými úrovněmi, místy svého původu. Pozvedá a prosvětluje tím hmotu a je přitahován vzhůru k ráji lidských duchů, usilujíce tak přirozeně o duchovní energetické vyrovnání.

*

Není-li tento požadavek naplňován, vzniká trvalý vířivý nepokoj nitra, které ve Stvoření nemá oporu, a hledá proto zmateně vyrovnání v pozemském světě, a to právě ve zvýšeném neklidném pohybu. Samozřejmě také ve větším požadavku nasávání vnější energie. Ta je však, jak jsme již psali, industriálního druhu, vycházející z průmyslové dílny, a tedy nižších sil hrubé hmoty. Tato energie pak nenaplňuje tělesnou schránu člověka subtilními energiemi, tolik potřebnými pro rozvoj nitra, a proto si pak tento druh vnějších lidí ve svém neuspokojení logicky žádá (chce utrhnout) jen stále větší a větší díl životního "prostoru", kde neuvědoměle předpokládá větší podíl subtilních energií. Ale tam jsou už jiné organismy, jiní tvorové, a lidé se stejnými požadavky. Výsledkem není pak nic jiného než konflikt, zejména, je-li k dispozici dostatek energie industriální.

*

Snaha hodnotit industriální energii penězi, jejichž základ je postaven na rozumové spekulaci odtržené od hodnot Stvoření, jen dále roztáčí destruktivní inflační spirálu a rozevírá propast skrytou za pojmem tržní mechanismus.

*

Pro zajímavost budiž zde ještě zmíněn dnešní obzvláště do očí "bijící" ukazatel - umělé osvětlení. Velká míra jeho plýtvání dokládá dnes neschopnost lidské společnosti využít hospodárně alespoň tuto část industriálních energií. Energií, vznikajících ve světě nejhrubší hmoty. Dokonce toto umělé světlo obtěžuje svým frontovým útokem již celé oblasti světadílu a samotného člověka - takzvaným světelným smogem.

* * *

Kudy tedy v energetice lidské společnosti?

Je potřeba zaměřit se na:

Akceptovatelnost látek a subtilních energií pro lidský organismus, zejména v potravě.

Správnou míru životních podmínek, souvisejících s vhodnějšími energetickými poměry. Tedy využívání energie při minimální zátěži prostředí zplodinami (včetně energií myšlenkové substance - reklamy, média, lačná zábava).

Správnou míru pohyblivosti, sloužící k dosažení výhodného energetického stavu těla (vytváří optimální podmínky pro vyzařování krve, s tím souvisící stav nervové soustavy a žlázového systému, vycházejícího ze správné činnosti mozku, zejména částí zadního mozku a mozkového kmene).

Mozkovou činnost je potřeba usměrnit správnou výchovou, zejména poznáním, prožíváním a dodržováním Zákonů života na Zemi a přiměřenou prací.

Optimální energetický systém obce, jenž vyžaduje správnou dělbu práce zejména v jemných vyzařováních, tedy také správné mezilidské vztahy.

Hospodárnost v dopravě zboží a energií - využívat maximálně regionální, oblastní a obecní zdroje energie - lidské i přírodní zdroje.

Ing. Lubomír Drgáč
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Sabča Sabča | Web | 25. srpna 2019 v 9:11 | Reagovat

máš fajn blog
zvu tě i na svůj díky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama