Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Duch a srde 9

18. listopadu 2018 v 8:56 |  Rozširovanie poznania
Kromě tedy již zmiňovaného proudění zesíleného prožívání však dochází ještě k jednomu zásadnímu ději. City, prožívané člověkem, proudí mezi tělem a duchem skrze srdeční nervovou pleteň. Tyto záchvěvy, které nejsou pozemskými přístroji nijak zachytitelné, se však úměrně své síle a zejména četnosti opakování vtiskují skrze orgán srdce do celého krevního obrazu ve vyzařování člověka. Toto krevní vyzařování ve spojení s nervovými impulsy, které vznikají v myšlenkovém mozku - ve Velkém mozku člověka, zpětně proudí také mimo jiné i k pleteni Plexus solaris. Odtud proudí dále, skrze stříbrnou šňůru k ostatním jemnějším záhalům a ...tyto trvale ovlivňuje! Doslovně tak formuje jejich tvar a vzhled! Pozemský člověk si tak trvale nevědomky připravuje svůj samotný duševní záhal.


Tak kupříkladu člověk, který pozemsky vyhlíží tělesně zdravě, udržovaně a pěstěně, může právě na úrovni svých jemnějších záhalů mezitím doznat vzhledu zcela odlišného, jestliže pěstuje v sobě city ješitnosti, nenávisti, nepřátelství, závisti a podobně.

Stejně tak ale i člověk, který je nějakým způsobem tělesně postižený či trpí některou z těžkých, tělesně deformujících nemocí, ale současně jsou jeho city čisté, vznešené, naplněné všeobsáhlou láskou k ostatnímu světu, pak právě jeho jemnější záhaly mohou nést v sobě již zformování toho nejnádhernějšího druhu. Zjev jeho jemnějšího astrálního, jemnohmotného či bytostného vzhledu je skrze city, které prožívá nyní zde na Zemi, proniknut světlem a krásou těch nejušlechtilejších tvarů a rysů.

Tak právě umístění orgánu srdeční pumpy, jenž je v těsné blízkosti místa proudění citů, spolupomáhá v moudrém předurčení k formování následného bytí člověka skrze krev, která je hnána bez ustání tímto nejjemnějším místem proudění duchovních citů člověka. Je možné zde tak říci, že orgán srdce je z pohledu duchovní roviny člověka obohacujícím krev o důležité vyzařování, úplně stejně tak, jako na hmotné rovině rozhání od plic do těla krev obohacenou kyslíkem, jež následně přináší všem tělesným buňkám životadárné povzbuzení.

Tak právě v období dospívání nabývá orgán srdce pro svého nositele na zcela novém významu v životě. Od této doby není již jen obdivuhodnou, tělesný život udržující pumpou, nýbrž díky proudícímu záření v bezprostředně blízké Malé sluneční pleteni je srdce orgánem, obohacujícím krev o všechna citová záření. Toto obohacující záření žene pak do celého těla, a tím prožhavuje veškerou buněčnou skladbu těla o citově prožhavující záření.

Že se toto záření nakonec účinně podílí i na vlastním zdraví orgánů těla, nemusíme zde zřejmě ani připomínat. Mnohé poznatky léčitelů a jasnovidců, týkající se náhledu toho, že skladbou stravy lze účinně ovlivnit duševní stav člověka, je velmi správné, ale jen potud, pokud zůstanou v pozemské existenci člověka. Skladba potravy či jiná ovlivnění (aromaterapie, vtírání olejů, léčivé záření kamenů) jsou účinné jen pro čas pozemské existence člověka. Ovlivňují zcela významným způsobem intenzitu a účelnost působení ducha v pozemské přítomnosti. Avšak jen v ní! Nikdy tato ovlivnění nemohou přesáhnout hranici pozemského hrubohmotného světa!

Vždy zůstanou všechna tato ovlivnění, a to i přes svoji často až zázračnou pomoc pro mnohého člověka, v rozsahu zdejšího bytí na Zemi v hrubohmotném těle. Ovlivnění, které vzniká skrze Malou sluneční pleteň v těsné blízkosti srdce, však nese hodnotu, přetrvávající čas pozemského trvání člověka. City, které tak člověk prožívá v životě, jsou promítány do budoucí doby jeho dalšího bytí. Orgán srdce je v tomto směru dnes obecně zcela nedoceněn ve své práci, kterou na pozemskému zraku neviditelné rovině běžně bez ustání vykonává. Ježíšova slova "věř a víra tvá tě uzdraví" to vše jen nádherně umocňují.

Malá sluneční pleteň je branou citového chtění ducha k tělu a současně umožňuje všemu momentálnímu cítění pronikat zpět tou samou cestou od vědomí v pozemském těle k duchu.

Po tisíciletí se badatelé ducha mylně domnívali, že ono místo v blízkosti srdce je sídlem duše člověka. Bádali a hledali tak s vypětím všech sil, aniž by nalezli byť jen jediný důkaz pro potvrzení existence lidské duše. Netušili však, že to, co podvědomě nachází v oblasti brzlíku, tedy v těsné blízkosti srdečního orgánu, je jen průchodová brána, jíž proudí city člověka od ducha k tělu a zpět.

Nemožnost zachytitelnosti těchto citů pak podlomila důvěru v existenci duše člověka nejednomu materiálněji založenému badateli. Přesto však tato duchovní rovina člověka existuje a své místo průchodu má právě v jemném nervovém pletivu Malé sluneční pleteně, již věda poznává jako nervový svazek srdeční pleteně. Tento zdánlivě neveliký a z vědeckého hlediska nepříliš významný nervový pletenec je ve skutečnosti pro člověka nesmírně důležitým dílem jeho tělesného aparátu.

Díky tomuto svazku nervů smíme přijímat vysoké vznešené city našeho duchovního já. A samozřejmě do těchto míst také proudí naše vědomé cítění, zformované na základě našeho každodenního prožívání v pozemském těle. Proudí-li tak od nás do těchto míst čisté, dobromyslné city, pak ona brána přináší k duchu zářivé impulsy radosti a štěstí. Vznikají-li však v našem vědomém chtění impulsy nenávisti, závisti, či nějaké jiné nehezké impulsy, tu pak se tyto zapisují do záření nejenom na duchovní rovině, ale i na rovině krevního vyzařování. Rázovitost, která proměňuje či jinak umožňuje to, že se z myšlenek formují v našem mozku impulsy, mající náboj blízký citovosti, tato rázovitost se pak utváří v mozkové oblasti, která se jmenuje Amygdala a je součástí jinak obsáhlejšího Limbického systému.

O tom však budeme hovořit v některé z příštích kapitol. Pro dnešek si tedy ještě připomeňme, že naše srdeční pumpa je obdařena, díky zmiňované srdeční nervové pleteni, schopností přivádět do krve vyzařování, které můžeme nazvat vyzařováním citového chtění člověka.

Účinky, které toto vyzařování přináší, jsou nesmírně důležité, přesahující rámec našeho pozemského bytí. Skrze spojení stříbrné pásky, v místě Plexus solaris, proudí částečné vyzařování těchto citů, obsažených v krvi člověka, do jemnějších úrovní (astrální, jemnohmotné a bytostné), kde tato záření spoluformují tamější záhaly našeho duchovního nitra. Mimo toto formování se odtud z těchto míst současně rozbíhají nitky vláken, určující naše další cesty ve Stvoření.

Trvale tak platí, že člověk, který chce sklízet dobro, musí se nejprve naučit dobro rozdávat.

Pokud si toto osvojí každý z lidí na Zemi, mnohé události osobní i světové se téměř ihned bezprostředně začnou proměňovat k lepšímu.

Možno zde také již říci s úplnou jistotou: člověk, jemuž je zaslíbena budoucnost na Zemi, bude člověkem čistých citů, bude člověkem dobrosrdečným! Vše ostatní se samočinně v moudrých Zákonech Stvoření oddělí a vyřadí.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama