Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Negativní důsledky vystěhovalectví a dlouhodobé práce v zahraničí 1

26. září 2018 v 8:59 |  Súčasná spoločnosť
V současném absolutním odtrhnutí se lidstva od přirozené podstaty fungování universa nejsme už téměř schopni zdravě uvažovat ani o těch nejzákladnějších souvislostech, týkajících se skutečné kvality našeho života na Zemi.


Vždyť si jen uvědomme - když přivezeme palmu z Afriky a zasadíme si ji doma v zahradě, s nadcházejícím podzimním ochlazením nám bude stále více chřadnout a po prvních mrazících zcela jistě zahyne. A úplně stejně se bude dařit borovici zasazené v oáze na Sahaře, protože každá rostlina se může plně, zdravě a do vší krásy rozvinout jenom v prostředí sobě vlastním, v prostředí, které svými podmínkami plně odpovídá jejímu druhu.

A nejinak je tomu u člověka. Také on je svým způsobem, podobně jako rostlina, zasazen moudrým působením universálních Zákonitostí na zcela konkrétní místo na Zemi, které mu neopakovatelně poskytuje ty nejvhodnější podmínky k jeho osobnostnímu růstu, k plnému rozvinutí duchovních sil.

Avšak lidé se sami od sebe domýšlivě pasovali za moudřejší, než jsou veliké Zákony Stvoření, a tak se realitou dneška stále více stává vystěhovalectví za lepším životním stylem a celosvětová migrace za prací. Všechna média i politické garnitury mají plná ústa pojmů jako jsou globalizace, pracovní mobilita, využití pracovního trhu v rámci pobídek ekonomicky silných zemí, vyzdvihování "prolínání kultur" a mnoho jiných, podobných frází.

A tak tu tedy stojí proti sobě na jedné straně naprosto přirozený, v universálních Zákonech se zachvívající vývoj života na Zemi a na druhé straně lidský rozum, jeho "moudrost" a jeho vlastní priority, z kterých nejdůležitější jsou samozřejmě … no ano, peníze!

A jsme rychle u kořene problému! Peníze, životní styl a honba za těmito jsou dnes v podstatě tou jedinou hlavní příčinou současné nezdravé, nesprávné a Zákonitostem ve stvoření odporující celosvětové migrace. A to vše jen proto, že naše společnost, stejně jako všechny národy Země, naivně uvěřila, že právě ekonomické a finanční hledisko představuje jedno z nejdůležitějších kritérií kvality lidského života. Široké veřejnosti se pak prezentuje všeobecná celosvětová migrace za penězi a pro peníze jako mimořádný pokrok lidského druhu, jako něco žádoucího a souvisejícího s dnešní moderní dobou.

A tak jsou ve jménu "pokroku" a "moderního civilizačního trendu", ve skutečnosti však pouze ve jménu peněz a stále větších zisků, uměle vytrhávány, jako levná pracovní síla, desetitisíce lidí z domovské půdy, která jim byla určena skrze osudová vlákna někým Vyšším a která je tedy pro ně osobně tou nejvhodnější. A tito lidé musí potom podobně jako rostliny, přesazené do cizorodých podmínek, celkem zákonitě postupně jenom chřadnout, živořit a zakrňovat, což v praxi znamená, že je jim znemožněn zdravý a plnohodnotný osobnostní a duchovní rozvoj. Ano, duchovní rozvoj! O něm hovoříme, neboť tento je ve skutečnosti nejdůležitějším důvodem toho, proč se rodíme na Zemi.

Protože však žijeme v době paradoxů, právě mnohé ze zmiňovaných obětí doby se budou snažit za každou cenu přesvědčit sebe samé i ostatní, že ony přece v žádném případě nechřadnou a neživoří, nýbrž právě naopak! Daří se jim mnohem lépe než v jejich vlasti, vydělávají si neporovnatelně více a mohou si tedy dovolit to, co by si nikdy doma nedovolily, nejednou dělají kariéru, o jaké se jim ani nezdálo.

Politováníhodní, nevědomí lidé, snažící se být moudřejší než Zákony, řídící universum. Vždyť pokud by měli žít v krajině, kterou tolik opěvují, proč se v ní nenarodili? Jednoduše proto, že tam z hlediska své duchovní zralosti a osobitosti nepatří! Své síly mají vyvinout k proměně k lepšímu tam, kam byli přivedeni vlákny určujícími jejich zrození.

Půjdeme-li tedy ještě jednou do důsledků, pak patří sem otázka: je snad skutečně jediným smyslem lidského života vydělávat co nejvíc peněz a moci si potom za ně co nejvíc "užít"? Pro miliony povrchních a plytkých lidí určitě ano, alespoň oni sami jsou o tom skálopevně přesvědčeni, avšak je uplatňování tohoto "smyslu života" také ve skutečnosti smyslem i v jiných než materiálních souvislostech? Opravdu jsme se narodili pro to, abychom sledovali pouze materiální cestu života? Jsou peníze a možnosti, které nám jejich vlastnictví poskytuje, skutečně tou nejvyšší metou, o jakou máme v našem životě usilovat? V čem bychom se pak ale odlišovali od zvířat, když by naším cílem mělo být jen co nejlépe se najíst, množit se a ve volných chvílích si co nejvíce "hrát" s tisícerými formami požitků, které se nabízí na všech frontách konzumismu?

Ne, tisíckrát ne, i když se nás o tom všichni snaží přesvědčit na každém kroku. Skutečný smysl našeho bytí na Zemi spočívá v osobnostním a duchovním dozrávání, kterého konečným cílem je získání a osvojení si těch nejušlechtilejších lidských hodnot: osvojení si skutečné lidskosti - pravého člověčenství. To je směr, kterým se ve skutečnosti ubírá onen Bohem určený vývojový proces na planetě Zemi a blízká budoucnost nám o tom vydá přesvědčivé svědectví.

Neboť skutečně, v blízké době, ve velmi blízké budoucnosti, budou smět nakonec po mnohých přírodních i společenských změnách na Zemi přebývat už jenom lidé, splňující zmíněná kritéria. Budoucí svět jednoduše nepůjde dále tím směrem, jímž se ubíral doposud. Ano, nezadržitelně se blíží úsvit nového lidstva! Nedejme se proto zmýlit dnešní, od všech pravých hodnot odvrácenou dobou, neboť nakonec i ona samotná je se svojí k vrcholu se blížící pokřiveností všech věcí znamením rozhodujícího obratu. Čím je totiž noc temnější, tím bližší je svítání! I toto je v podstatě také jeden z prostých, každodenně se opakujících, přírodních zákonů.

Náš život na Zemi je tedy nesmírně důležitou školou, v níž se máme naučit být skutečně lidmi. A právě působením železných a neomylných Zákonů, usměrňujících správným způsobem všechno ve stvoření, se každý z nás rodí přesně tehdy a tam, kam patří. Zde prožívá své dětství, dospívání i dospělost, setkává se s lidmi, se kterými se setkat má, což opět není žádná náhoda, protože v nevyhnutelném setkání právě s těmito konkrétními lidmi dochází k oboustrannému, vzájemnému obdarování i obrušování se, a tím nutně dochází k vyzrávání osobností všech zúčastněných. Přitom vše je umocňováno neviditelnými duchovními proudy, jež ve vztahu ke každému národu jsou vždy zcela specificky jinými.

Ale pozor! Tyto neomylné vyšší proudy mají na zřeteli vždy jenom to nejdůležitější: duchovní a duševní vzestup každého lidského jedince. A na základě tohoto jednoho nejvyššího, nejcennějšího rozhodujícího kritéria se může stát, a také se běžně stává, že podmínky, do nichž se někteří lidé rodí, bývají v určité části životní etapy nepříznivé, tvrdé a častokrát až nesnesitelné. Avšak vždy jsou přesně takové, jaké dotyčný potřebuje, aby on sám duchovně pokročil a aby mohl, právě nejednou i v pro něho nelehkém prožívání, odložit staré chyby, případně splatit či vymazat svoje dávno minulé, nevyrovnané účty, či dokonce získat sílu k pokroku pro sebe samotného i pro druhé lidi, jež s ním každodenní těžkosti sdílejí.

V tom nejjemnějším odstupnění zde můžeme říci, že každý z nás je jiný, každý má za sebou jinou minulost, a proto potřebuje také úplně jiné podmínky ke svému dozrávání. Právě proto se někdo rodí zdravý a jiný nějakým způsobem zdravotně postižený, někdo dobrým a jiný opět méně dobrým rodičům. A také právě v účinku tohoto samého zákona se pak rodí někdo v úrodné či jinak úspěšnější zemi, jiný pak v krajině chudé nebo technicky zaostalejší a tak dále.

Přes všechnu snahu lidí hovořit o náhodě a tím i o nespravedlnosti platí pro místo zrození člověka jediné - Zákony stvoření se nemýlí! Neomylně a spravedlivě dávají každému přesně to, co potřebuje. To, co skutečně potřebuje! Ne snad to, co by si on sám přál a co by mu bylo příjemné, ale jen a jen to, co je potřeba k jeho duchovnímu vzestupu, sledujíc jediný cíl: dosažení pokroku v duchovní zralosti, která jediná nás bude opravňovat k procitnutí k plné lidskosti, k možnosti obstát v oné blížící se době nového lidstva.

Každý člověk, kterému smělo být poodhaleno poznání pravého smyslu "školy života", musí potom s velkým smutkem v srdci pozorovat, jak tisíce mladých lidí, přesvědčovaných mnohými "rádci" i pod tlakem vlastního rozhodnutí opouštějí svoji vlast, odcházejí v podstatě jen za penězi, pro získání lepšího životního stylu, do prostředí pro ně duchovně jinorodého, nepodnětného. Do prostředí, v němž ve skutečnosti nemohou správně duchovně růst, i když si snad ekonomicky velmi výrazně pomohou. Toto prostředí totiž není pro ně vhodné a nebylo pro ně ani určeno, a proto v něm musí zcela zákonitě duchovně i duševně živořit a chřadnout jako rostliny, přesazené do nevhodného klimatického pásma. Tím však promrhávají drahocenný a neopakovatelný dar svého současného pozemského bytí, neboť jeho skutečný smysl vyměnili za peníze a hmotný prospěch.

Proto nechť ke všem lidem, nacházejícím se v současnosti mimo rodnou vlast, kteří podlehli lákavým, ale ve skutečnosti zhoubným nástrahám dnešní doby, zazní volání:

Místo každého z vás je doma! Na rodné hroudě! Jenom zde můžete splnit své životní - duchovní poslání! Nikde jinde ve světě se tak nestane, protože tam jednoduše nebudete potkávat a poznávat lidi, které můžete potkat a poznat jenom doma. Mimo svou vlast zůstanete vždy jenom dlouhodobými cizinci, rostlinami vykořeněnými z rodné země, které musí duchovně chřadnout a odumírat, i kdyby se jim snad vnějškově hmotně mimořádně dařilo. Neboť tak, jako zákeřný jed postupně otravuje tělo, tak postupně a zákeřně je otravována vaše duše v cizím prostředí.

Nezaprodávejme sebe samé za peníze! Nejsou toho hodné! Neboť nic nám nebude platné, kdybychom třeba i celý svět získali, uškodíme-li při tom své duši. Hmotné podmínky se rozplynou v nic s okamžikem odložení tělesného záhalu, který přece musí nakonec odložit každý člověk. Co však zůstává trvale, jsou hodnoty duchovního druhu!

Co bylo řečeno platí pro všechny národy Země, nechť jsou dnešní podmínky v jejich vlasti jakékoliv. Protože možná právě oni, ti co odcházejí, mají, mohou a jsou povoláni tyto podmínky změnit k lepšímu.

A všichni ti, kteří po přečtení tohoto textu začnou okamžitě s horlivostí shromažďovat tisíceré argumenty proti, všichni ti jsou jenom viditelnou ukázkou a politováníhodným příkladem omezeného myšlení materiálně zaměřených pozemských lidí, kteří ve své domýšlivé rozumové snaze vědět všechno lépe odvažují se ještě dnes rouhavě stavět proti přirozeným, jednoduchým a dokonalým Zákonům stvoření.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama