Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Schopnosti lidského mozku: Rozdíly mužského a ženského uzpůsobení mozkového orgánu (1. část) 32

5. srpna 2018 v 8:12 |  Rozširovanie poznania
V předchozích kapitolách o lidském mozku jsme se na více místech zmiňovali o úzkém propojení mezi orgány mozku a celkovým uspořádáním tělesného žlázového systému člověka. Toto propojení vzniká zejména v části Malého mozku, a to především skrze části Thalamu, Hypothalamu, Hypofýzy a také pak na určitém stupni i skrze část Šišinky mozkové - Epifýzy. Nejsilnější propojení s tělesným žlázovým uspořádáním je vytvořeno skrze orgán Hypofýzy. Odtud pronikají k ostatním žlázovým orgánům v těle člověka nesčetné prvotní proudy jemných látek, které nesou ve svém záření důležitá sdělení k tělesným žlázovým systémům. Skrze tyto látky, skrze jejich sdělení, které nesou, nastavují pak ostatní tělesné žlázy celkový stav organismu ve všech nejrozličnějších životních situacích.


Na základě této skutečnosti si zde tedy můžeme říci, že stejně tak, jako se liší mužské a ženské tělo ve fyziologických rozdílech tělesného aparátu, že velmi podobným způsobem bude odlišen u muže a u ženy i význam jejich jednotlivých žlázových systémů.

Z tohoto poznání je pak možné si odvodit, že činnost mozkové části Hypofýzy, Epifýzy i ostatních jednotlivých částí Malého mozku, bude v určitém směru jiná u muže než u ženy.

V tělesném uspořádání organismu ženy a muže je rozdíl. Tento rozdíl je dán nejen pozemským pohlavním odlišením, které je pevně a neposunutelně dáno již samým základem DNA člověka, nýbrž tento rozdíl spočívá i v samotné odlišné úloze pozemského ženství a pozemského mužství, v jejich rozdílné společenské úloze, tak, jak se tato úloha váže k duchovnímu poslání člověka ve hmotnosti.

V samotném duchovním základě člověka existuje odlišnost mezi duchovně ženským principem ve Stvoření a principem duchovně mužským. Při vzniku Stvoření bylo od samého počátku vetkáno rozdělení všech sil na druh aktivní a pasivní. S tímto druhem rozdělení sil setkáváme se na všech místech ve Stvoření. Zformování pozemského těla, jakožto hrubohmotného nástroje pro vědomé a smysluplné působení lidského ducha v tomto světě, pak muselo stejně jako vše ostatní duchovní, bytostné ve Stvoření následovat nutnost rozdílu mezi aktivním a pasivním.

Jedno nemůže nahradit druhé! Ba ani nemůžou zde být překročeny hranice, které stojí pevně, chráníce veškeré rozdělení sil ve Stvoření. Tak muž nemůže nahradit nikdy ženu v její duchovní i pozemské úloze úplně, stejně tak, jako žena nikdy plnocenně nezastoupí v Bohem dané úloze muže. Snahy o pozemské rovnostářství nejrůznějších spolků a organizací, rozšířených mezi dnešními ženami, které usilují o setření rozdílu mezi ženou a mužem, mohou tak činit cokoliv ve svém propagování, stejně však nakonec tato rozdílnost v úlohách nebude nikdy odstraněna. Ženství ve své úloze, duchovní i pozemské, zůstane provždy ženstvím, stejně tak, jako mužství mužstvím, a to i za cenu dramatických společenských tlaků, horeček a nemocí, které budou muset postihnout dnešní zástupy pokrokových myslitelů, jež se domnívají, že mohou v tom přinést změny.

Tyto úlohy byly rozděleny napřed, již při samotném vznikání tohoto Stvoření. Člověk nedokáže v tom ničeho jiného, než že v narážení na hranice mezi aktivním a pasivním bude tvrdě padat a bolestně se zraňovat. Více s tímto rozdělením úloh neučiní.

Ve skutečnosti však, při správném pochopení svých úloh, mohlo by se pozemské ženství a mužství urychleně vřadit do záchvěvů Stvoření, a tím nalezly by obě strany vysoké a vznešené poslání ve svém životě.

K tomuto správnému nalezení může také napomoci i pochopení, že rozdílnost mezi ženou a mužem není jen ve viditelném vnějším uspořádání těla, ale že zcela určitý rozdíl panuje i u samotné práce jednotlivých mozkových částí. Tato práce orgánu mozku je tedy zásadně odlišná u ženy a u muže.

Ženský organismus jeví se vnějškově celkově jemnějším než organismus mužský. Ve skutečnosti je tento rozdíl mnohem silněji poznatelný právě v mozkovém a ještě více nervovém uspořádání.

Naladění nervového zachvívání ženy je jemnějšího druhu než u muže. Pro lepší pochopení můžeme spíše říci, že je jemnějšího druhu než nervové vyzařování u muže. Toto jemnější, nebo i jinak, o půl stupně vyšší záření nervstva ve svém naladění pak právě umožňuje ženě silnější, nebo také lépe průchodnější spojení k duchovnímu nitru skrze Malou sluneční pleteň. Citovost ženy je tím výrazně silnější než u muže.

Impulsy, vedoucí skrze nervstvo od Malé Sluneční pleteně k Thalamu i dalším částem Malého mozku, jsou u ženy více vnímatelnější díky svojí podobě silnějších hnutí citů. Žena tak může, a také má ve své úloze umožněno prožívat veškeré události v životě duchovnějším, citovějším způsobem. Její cit je více posílen také i v tušícím intuitivním vnímání, tak jak jsme o tom psali v předchozích přednáškách. Žena je tímto jemnějším naladěním o určitý půlstupeň duchovně vnímavější než muž. Ovšem zde je zásadní úskalí, které se projevuje zejména u dnešního ženství. Tato výbava jemnějšího, vnímavějšího spojení s duchovními záchvěvy v citovosti musí být ženou v bdělosti trvale čistě používána v každodennosti života. Dnešní žena, úsilím o přiblížení se ve způsobu každodenní práce muži, jenž je silněji vybaven pro aktivní práci ve hmotném světě, tuto jemnou duchovní schopnost ruší.

Je to stejné, jako kdyby člověk chtěl na jednom přijímači naladit dvě radiové stanice najednou. Dnešní ženství počíná si přesně takovým způsobem. Mnohé ženy chtějí si ve svém přirozeném vnímání svého vybavení sice podržet citovost, proudící do jejich vědomí z Malé Sluneční pleteně, zároveň však usilují o to, stát v každodennosti života stejně aktivně jako muži. Výsledkem je pak rozpolcenost a zmatek ve veškerém počínání. Je nepochopitelné, proč ženství dneška zbavuje se nápadně hrubým způsobem takové cennosti citového a intuitivního prožívání, když musí být všem dobrým pozorovatelům více než zřejmé, že muž, působící aktivně ve svém povolání, je právě o tento nesmírný dar ochuzen. Výbava muže je pak v tomto směru vyváženě nahrazena právě větší schopností aktivní práce. Řízení strojů, ovládání instinktů, které odpovídají aktivnímu úsilí vpřed, větší schopnost periferního vidění, to vše je zesílenou výbavou pro muže, jenž je Tvůrcem povolán aktivně pracovat v tomto hmotném světě, ať již ve fyzické práci, v organizování, v boji či v obraně. Veškeré uspořádání mužského mozku je naladěno na tento druh činnosti. Tím také však muselo být u muže zeslabeno, téměř o polovinu ve své citlivosti oproti ženě, ono zmiňované nervové spojení, které by jinak při stejném zachvívání jako u ženy bylo pro něho brzdícím, rozptylujícím, či přímo rušícím.

Muž byl by ve své práci příliš brzděn při stejně silném nervovém spojení s Malou Sluneční pletení, jaké má ve své genetické výbavě žena.

Nutno zde však dodat, že spojení, které bylo dáno muži, je úplně zásadně postačujícím k tomu, aby on sám dostatečně rozpoznával ve svém svědomí, co je správné a co nesprávné při každém rozhodování. Již v tom je však poznatelné, jaký veliký dar obdržela žena v zesíleném citovém spojení s duchovním nitrem. Žena je doslovně královsky obdarovanou v citovém vybavení ve srovnání s mužem.

Je tak až nepochopitelné, že se dnes s takovou vervou snaží tohoto daru zbavit tím, že se úmyslně trvale snižuje na stupeň úlohy muže. Jakákoliv úspěšnost v pozemsky aktivním úsilí ženy nikdy nevyrovná dar, jenž ve své přirozené výbavě nosí ona v sobě, díky žensky duchovnímu i tělesnému uspořádání.

Nervstvo, spojující orgány Malého mozku s Malou sluneční pletení, je u ženy zcela výjimečného, výrazně jemnějšího druhu, srovnáme-li jej se stejným nervstvem muže. Rozdíl ve schopnosti zachvívání tohoto nervstva je mimořádného druhu. Řekneme-li zde, že muž je skrze toto nervstvo spojen se Sluneční pletení v připodobnění jakoby tkanivem, pak žena je vybavena celou soustavou jemných stuh.

Není také žádné síly, která by toto silné citové spojení s duchovním nitrem ženě přerušila, pokud tomu ona sama nedovolí. Dnes však, žel, mnohé ženy, spolu s touhou vyrovnat se muži v jeho činnosti, strhávají v sobě tyto světlé stuhy citového spojení jen za tím účelem, aby byly více odolnější pro mužskou organizaci ve hmotě, nebo řídící práci.

Až jednou ženy nahlédnou, jak silně působí na toto jemné nervové spojení kupříkladu úsilí potřebné třeba i jen pro řízení automobilu, kdy silný tlak, směrovaný k aktivní bdělé pozornosti, sídlící právě v Limbickém mozku, odebírá ihned nesmírně mnoho záření právě z jemnějšího zachvívání nervového spojení s Malou Sluneční pletení, pak navrátí se mnohé ženy urychleně ke své úloze vznešených královen ducha, jejichž místo náleží v pozemském světě domovu a všemu, co žádá si něžnou péči jemného ženského působení.

Je potřeba zde také připomenout, že skrze silnější spojení ženy s duchovními proudy, je s těmito následně v jejich přepracovaném záření v předkvarkových úrovních hmoty spojováno i veškeré mužství na zemi. Jestliže tedy ženství v této úloze sestupuje dolů, pak není možné se co divit, že také i svět mužů stává se stále více hrubším, násilnějším a v neposlední řadě pudově vybičovanějším. Jak může dnešní ženství naříkat na nedostatek mužského gentlemanství, když právě ženství, svým současným ochromením v přijímání ušlechtilého a čitého spojení s duchovními proudy, tento nedostatek pravých a ctihodných mužů způsobuje.

Zásadní rozdíl mezi mužskými a ženskými schopnostmi mozkové práce spočívá tedy především v nutném respektování rozdílnosti zachvívání nervstev. Žena musí tak být ve své citovosti a jemnosti vždy o půl stupně nad mužem. Je-li tento rozdíl zmenšen, či dokonce úplně setřen, pak následkem toho zcela jistě nastane napětí a nevysvětlitelný tlak mezi mužem a ženou. Tento stav bude pak v horečce a nemoci tonout do té doby, dokud si ono aktivní a pasivní nenalezne své pravé místo tak, jak je mu to předurčeno v Zákonech Stvoření.

Dnes nacházíme se tak právě v období velikého zmatku a hledání pravého místa ženství a mužství v lidském světě.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama