Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Hypnóza 14

1. dubna 2018 v 8:17 |  Rozširovanie poznania
3. Třetí stupeň hypnózy. Tento stav je možné také nazývat stavem nejhlubší hypnózy, stavem úplného ovládnutí duchovní bytosti člověka. Poukážeme-li si nyní také na všechny stupně škodlivosti, které v sobě tento stav hypnózy obsahuje, pak bude zřejmé, že můžeme být rádi, když naštěstí nedochází k tomuto stavu pokaždé, kdy je prováděna hypnóza, neboť tento vyžaduje si přece jen určitou výjimečnou schopnost toho, jenž hypnózu provádí, i toho, kdo ji podstupuje. Je tedy vždy potřebné, aby k dosažení tohoto stavu hluboké hypnózy byl přítomen na jedné straně nacvičenými schopnostmi obdařený hypnotizér a zároveň, aby jeho médiem - hypnotizovanou osobou, byl člověk se sklony ke snadnému zcitlivování ducha, tedy určitými mediálními schopnostmi vybavená osoba.


Hluboký stav hypnózy spočívá v postupném projití hypnotizovaného stupněm prvním a stupněm druhým, kdy nakonec silou z vnějšku je ovládnuta nejen největší část Velkého i Malého mozku (stranou zůstávají povětšinou jen základní životní funkce, oživované nervstvem ze Solaru plexis, kdy připojená duchovně bytostná - stříbrná šňůra zůstává provždy ochráněna před jakýmkoliv ovlivněním tohoto druhu), ale také skrze nervstvo spojené s Malou sluneční pletení je proniknuto v ovlivnění až k samotné duchovní podstatě člověka. Duch takového hypnotizovaného člověka, nacházejícího se ve stavu hluboké hypnózy, je částečně zbaven vlastní vůle a po určitou dobu tak může podléhat ve svých citových chtěních hypnotizující osobě. Současně s tím bývá však nejčastěji dočasně rozleptána i veškerá přirozená ochrana, oddělující ducha od okolních mimohmotných vlivů, dotírajících ze světů, jež jsou mimo naše denní vnímání v hrubohmotnosti.

Sem náleží nejen již zmiňované centrály myšlenkových proudů, které však přes svoji jinorodost stále náleží určitým způsobem ke hrubé hmotě, nýbrž projevují se zde vlivy ze světů úplně jinorodé jemnohmotnosti, v níž přebývají duchové nejrozličnějších zralostí a sklonů.

Je možné také zde říci, že v dnešní době je Země obklopena miliardami všech možných obyvatel záhrobí, přitom však něčeho světlejšího - duchovně zralejšího, zde nalezneme opravdu jen výjimečně. A právě hypnotizérem ovládaný duch je nepřirozeným postupem ovládnutí, k němuž dochází na základě tlaku v mozku a v nervstvech, vydán v úplné bezbrannosti všem nejrozmanitějším vlivům obyvatel záhrobí. Tam, kde přirozená ochrana jinorodosti oddělovala na základě vnitřního stavu člověka jeho ducha před dotírajícím okolím, tam je ve stavu hypnózy tato ochrana prolomena a díky tomu může se do blízkosti ducha přibližovat zcela cizorodé okolí, aniž by se muselo zastavit před ochranným obalem záření, vycházejícího jinak z odpovídající čistoty ducha hypnotizovaného. To vše je ještě umocněno nepřirozeně zvýšenou citlivostí, kterou hypnotizovanému jeho hypnotizér často vnucuje za účelem "vidění" nebo "slyšení" té nebo oné věci či události, která zůstává jinak pozemskému pohledu skryta. Toto zcitlivění dá se srovnávat nejlépe s úplným strháním posledního ochranného šatu. Duch hypnotizovaného nachází se tak účinkem působení hypnotizéra náhle, nečekaně ve zcela jinorodém, neznámém prostředí záhrobního světa a ještě navíc právě ke "zlepšení" jeho vnímání je hypnotizérem vyvíjen nátlak na maximální "obnažení" ve zcitlivění vůči všem přicházejícím vlivům.

Z hlediska duchovního vývoje člověka je tímto počínáním ve většině případů způsobena netušená škoda, vyplývající z nechráněného vystavení duchovní podstaty člověka zcela neznámým vlivům v záhrobním světě.

Škody, z takového jednání vznikající, pak v postupujících vláknech vyvolávají poškození média pošpiňováním či ovlivňováním k nejrůznějším sklonům v jeho postupném strhávání dolů v době, kdy není médium schopno se samo přirozeně bránit zmíněným, často zcela temným vlivům, a to i navzdory vycvičeným schopnostem hypnotizérovým, kdy by snad něco z těchto vlivů on sám dokázal odvrátit. Žel, je téměř pravidlem, že vždy něco z vlivů záhrobí ulpí na duševní podstatě hypnotizovaného. Potom však bývá i sám hypnotizující spoután spravedlivými vlákny Stvoření s každým jednotlivým případem všech svých médií, a to takovým silným spojením, že nepokročí ve svém vývoji výše, dokud jeho nejposlednější oběť pokusů nevzchopí se ke vzestupu v oproštění se od vlivů, k ní připoutaných během hypnotického stavu.

To vše samo o sobě ještě navíc nevylučuje všechna poškození, vznikající již na vstupu prvního a druhého stavu hypnózy. Při stavu prvním může tedy dojít ke škodě na mozkových nervstvech Velkého mozku v jeho schopnosti vysílání a přijímání myšlenek.

Při druhém stupni o něco více hlubší hypnózy je současně s tím vystavěna nebezpečí poškození nepřirozenými vlivy Šišinka mozková, jakožto jemný přijímající orgán duchovních inspirací. To platí zejména při podstupování již uváděných regresí při hledání dřívějších životů a podobně. Násilné ovládání zachvívání Šišinky mozkové přivodí vždy nutnou škodu, kdy takový člověk může být v dalších měsících a letech snadno vystaven fobiím a depresím, či dokonce může také trpět i úplnou rozdvojeností osobnosti a posedlostí cizím duchem.

Při stavu nejhlubší hypnózy pak hypnotizér navozuje poškození vlastního ducha člověka vystavováním nejrozmanitějším vlivům cizorodého záhrobního světa, kdy obraz takového děje můžeme přirovnat nejlépe ku vstrčení bezbranného dítěte oděného pouze v noční košili do pijácké krčmy plné námořních hrdlořezů.

Výsledek toho, co v takovém případě nastane, nechť posoudí čtenář sám. Tento obraz je přitom jen částečně vystihujícím stav dnešního záhrobního světa v blízkosti Země. Ochrana, která by vždy jinak nutně působila jako oddělující, nepřekonatelný val, je prolomena právě tím, že dotyčný člověk dal souhlas se svým zhypnotizováním. V případě, kdy jedná se o nedospělé či mozkově nemocné (takzvané nesvéprávné) osoby nebo když je hypnóza vnucena násilím či ve spánku, je vždy, a to s duchovně smrtelnými důsledky, přivázán k oběti hypnotizování v případě vzniku škody na všech stupních zodpovědný hypnotizér a také i všichni ti, kdo jsou mu při tom vědomě nápomocni.

Varujte se proto vy, kdo poznáváte nyní stále více pravou spolupráci orgánu mozku s vlastním duchovním nitrem, vždy a za všech okolností, nepřirozenému podstupování i těch nejnevinnějších pokusů v hypnotizování. Varujte před tím také i své bližní. Škody, které vám anebo vašim bližním mohou vzniknout, jsou nesmírného, až hrozivého rozsahu, přestože jich snad dnes ve svém denním vědomí lidé ještě nevnímají. V duchovním vývoji staví se však vždy jako neproniknutelná překážka jakémukoliv vzestupu vzhůru ke Světlu, která přetrvává až do doby, dokud není i ta nejmenší myšlenka, nejmenší hnutí citu, navázané v průběhu hypnotického stavu, duchovně prozářeno a plně odžito. To však není zdaleka tak snadné, neboť každým rozhodnutím je vždy v díle Stvoření vytvořeno vlákno, které člověka poutá a svazuje, a to až do té doby, dokud není vše plně s veškerou silou duchem poznáno a pochopeno.

Sklony a ovlivnění vyvolané v hypnóze jsou tedy škodlivé stejně tak, jako jsou právě i zbytečné, nahlížíme-li na existenci člověka jako na cestu jediného velkého bytí, jež z pohledu velkých Zákonů Stvoření prochází vícekráte v přirozenosti opakovaných životů všemi stupni hrubé i jemnější hmoty. Cílem člověka jest však vytoužený Ráj, duchovní domov. Nikde jinde není lidský duch ve Stvoření opravdu doma. Jedině v duchovním světě Světla, v Ráji, vysoko kroužícím nad všemi hmotnostmi, jest domov, očekávající každého z lidí, který ve své zralosti a čistotě ducha smí vystoupit nad hmotnosti tohoto pozdějšího oddílu Stvoření.

Na konci 19. století a v první polovině 20. století patřilo provozování Hypnózy převážně do oblasti varietních a estrádních představení.

V dnešní době se hypnóza přesunula do lékařských ordinací psychoterapeutů. Také stále více narážíme na uplatňování nejrůznějších forem hypnotického stavu (mělčího i hlubšího), jako součásti "moderního světa esoteriky" (regrese, spirituální zasvěcování, meditace a mnohé další).

To vše bylo a stále i dnes je prováděno se všemi uvedenými nebezpečnými průvodními jevy, způsobujícími často nesmírné škody na duchovní úrovni člověka.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama