Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Lidská společnost IV. Neviditelní okrádači sil

18. ledna 2017 v 8:37 |  Český inštitút
Dnešní globální svět se svojí mistrně spletenou mediální sítí vytvořil okolo celé planety vrstvu, v jejímž obsahu nalezneme nespočitatelné množství těch nejrozmanitějších forem, obrazů, zvuků, pojmů. Tato síť forem je doslovně nabita netušenou energií lidského druhu, z něhož ona vrstva okolo Země s dravostí trvale čerpá duchovní síly. Ano, je tomu tak! Svět informací žádá si od nás v dnešní mediálně vybičované době často více než polovinu veškeré myšlenkové a citové - duchovní energie.


S touto energií pak opět jen více a více tato vrstva forem sílí a zpětně inspiruje nejrůznější lidi, kteří, aniž by to snad tušili, pracují ochotně jakožto jí oddaní služebníci svým každodenním podílem práce na novém rozšiřování zhoubně přebujelého světa inspirací, světa myšlenkových proudů. Ano, jistě již víte, o kom je zde hovořeno - je hovořeno o všech lidech, kteří se spolupodílí na dalším a dalším vytváření mediálních informací, jež jsou každodenně vysílány do světa okolo nás.

Zprávy ve všech podobách - noviny, časopisy, knihy, reklamy, všechny tyto formy již více než jedno století stále vědoměji a intenzivněji získávají na své síle s bezohledností těch nejnebezpečnějších dravců. Svým dlouhodobým zesilováním získaly tyto formy lidských myšlenek a emocí zejména ve druhé polovině minulého století tak mocně na převaze nad lidstvem, že v současnosti je možné hovořit doslovně o mimořádně propracované síti myšlenkových forem, z níž není pro pozemského člověka úniku. Dnes není možné se zcela vymanit ze světa informací již téměř žádnému člověku.

Tak právě to, co bylo vždy velmi ceněno všemi, kteří usilovali o osobní i společenský vzestup - možnost klidného soustředěného myšlení, uvažování a odciťování, to bylo lidstvu již zcela uloupeno! Prostor, který je k tomu pro člověka velmi potřebný a jenž byl v moudrosti Božího vedení mnohými zvěstovateli a duchovními proroky opakovaně připomínán v poukazech na to, aby bylo lidmi šetřeno slovy, aby byla pečlivě vážena slova a aby se lidstvo varovalo veškeré povrchnosti v myšlení, tento milostiplný prostor zde na Zemi, určený k duchovnímu vzestupu jedinců i společnosti jako celku, byl za posledních sto let zcela rozbit, zničen a pošlapán za hlasitého křiku, že všeobsáhlá informovanost je pro lidstvo tím nejdůležitějším ze všeho.

Nikdo přitom dosud nebral a také ani dnes nebere v úvahu, že devadesát devět informací ze sta projde jen okolo člověka, aniž by mu zanechalo jediný smysluplný impuls k pozitivnímu pokroku kupředu v jeho duchovním zrání. Tisíce informací, které okolo nás denně proletí, tak nic nemohou přinést, protože jsou zcela jinorodého druhu, než potřebuje jednotlivý člověk k pokroku ve své duchovní zralosti. Tak nemohou pomoci tyto informace člověku a ani on nemůže účinně pomoci těm, kteří snad jsou čas od času předmětem těchto informací. Výsledek je ale přitom zcela hrozivý - valící se informace nás připravují nejen o čas, ale stále znovu a znovu nás olupují zejména o duchovní sílu, kterou musíme vědomě i nevědomě vyvinout k jejich zpracování. Tato síla ducha se přitom neztrácí, nýbrž přetéká automaticky na rovině myšlenkových forem k útvarům, na které se nalaďujeme při přemýšlení a cítění. Jedná se tak o myšlenkové útvary, které jsou živými zdroji informací a ... ano, naše energie věnovaná konkrétnímu přemýšlení o informacích se přenáší k těmto živoucím myšlenkovým útvarům, majícím i v jemnějším světě konkrétní formu a podobu, odpovídající přibližně obsahu psaných či mluvených informací. Útvary tuto sílu přijmou a následně spotřebují ke svému dalšímu zesílení, růstu.

Cožpak někdo ještě neslyšel o ohromující a často hrozivé moci a síle, jež mají fámy - úmyslné lži? Tyto fámy jsou ve skutečnosti obrovité fantomické útvary, valící se nad lidstvem, a ve spojení s nějakou pozemsky viditelnou či slyšitelnou podobou tyto útvary útočí a dotírají na myšlenkové a citové síly milionů lidí. Domnívá se někdo z lidí, že účinky těchto fám jsou neškodné?

Proč se lidé těmito věcmi nezabývají jen o trochu více do hloubky! Snadno by tak zjistili, že i mnohé úmyslné manipulace, balancující svým křivením skutečností na hranici konspiračních teorií, úmyslně podsouvaných lidem, jsou dílem takovýchto útvarů, v jejichž obrovské formě tkví, a to ještě jen občas, jedno jediné zrnko pravdy a vše ostatní je obalující shluk forem vzniklých z vybičovaného myšlení lidí.

Ve skutečnosti, pokud se zde zabýváme pojmem konspirace - spiknutí, pak můžeme říci, že toto se odehrává právě a především na základě úmyslné činnosti v kruzích lidí pracujících s informacemi. Aniž by si to tito lidé uvědomovali zcela do důsledků, jsou dlouhodobě nutkáni a ovlivňováni ve své ješitnosti a samolibosti ze strany temna k tomu, aby bezmyšlenkovitě a snad i ve své naivitě zcela zaplevelili svět pojmů a inspirací tak, že tento zcela odčerpá síly mnoha lidem.

Úsilí o vznešenější a ušlechtilejší hodnoty je v tomto dnešním myšlenkovém a informačním marasmu, vystavěném na plytkosti a povrchnosti všeho uveřejňovaného a prezentovaného jako nejnovější kanály informací, velmi ztíženo, ba pro mnohé z lidí často na dlouhou dobu téměř znemožněno. Svět hrozivých, sílu odčerpávajících myšlenek dotírá na člověka ze všech stran, dobývá se ke vpuštění dovnitř do jeho citového nitra, a to vše jen proto, aby odčerpal, odsál po dobu pár vteřin či minut něco z potenciálu nesmírně cenné lidské duchovní energie.

Miliardy lidí tak nevědomě mrhají a plýtvají tím, co je pro ně ve skutečnosti nejcennější, mnohem cennější než tělesná krev - plýtvají duchovní energií na věci zcela vedlejšího, nehodného, nízkého původu.

Rozklad a mělkost často dlouhodobě dokola opakovaných zpráv a informací jsou přitom dnes už zcela zjevnými pro každého, kdo jen trochu pozorněji sleduje okolní svět. Je to jako hučící lavina pojmů a slov bez vážnějšího obsahu, jež jsou přitom prezentovány v souvislostech, které zdánlivě vytvářejí dojem ojedinělosti a novosti.

Ve skutečnosti jsou tyto formy na Zemi již celá tisíciletí. Jsou dnes tytéž jako před staletími, nyní však mají jen vnější podobu trochu jinou a jeví se tak jako něco zcela neznámého. S každou novou podobou je ale jen vlastní původní obsah každého pojmu a myšlenkové formy současně znovu o něco mělčí a prázdnější. Proto také bylo hovořeno již před dvěma tisíciletími, že mnozí, kteří chtějí platit za učené a informované, ve skutečnosti jen mlátí prázdnou slámu.

To vše však nezmění nic na tom, že každý z lidí je těmito informacemi olupován o čas a sílu, kterou by měl využít k opravdové práci svého ducha.

Přes všechny překážky, které jsou stavěny do cesty lidstvu temnem, působícím také účinně právě i skrze nespočetné myšlenkové formy, je zde stále východisko pro každého. Toto východisko nespočívá v útěku do osamocení a uzavření se před světem. Naopak, s úplně stejnou silou, jakou se člověk podílí na vyživování zcela bezobsažných forem, se stejnou, ba s ještě větší, přímější silou má podporovat trvale myšlenkové formy ctností a pojmů - pozitivního jednání, čistoty a zejména čisté radostnosti.

Tyto pojmy jsou právě ve světě myšlenkových forem svojí podstatou mnohonásobně silnějšími než formy fantomické a povrchní, které nemohou mít ze své povahy nikdy spojení se Světlem. Zabývá-li se pak člověk každodenně celých dvacetčtyři hodin opravdově a vážně světlými hodnotami ve svém životě, pak postupně bude proudit Světlo a posila k němu samotnému v takové míře, že jeho myšlení a cítění bude trvale posilováno obranně vůči všem vlivům zmíněných agresivních forem. Je však potřebné pro člověka s tím ze všech sil začít. S plnou rozhodností a vážností! Jedině tak je možné člověku se vymanit z dusivého proudu, jenž nic nepřináší, ale naopak odčerpává tolik potřebné síly pro duchovní pokrok kupředu.

V dnešní době má jedině čistota chtění lidského ducha usilujícího ke Světlu potřebnou sílu prorazit síť myšlenkových forem, která obetkává Zemi s houževnatostí lepkavého bahna. Vše ostatní zůstává napospas mělkému, povrchnímu myšlení, z něhož se nikomu nepodaří jen tak vymanit. Nelze to opravdu uskutečnit jinak než vážnou změnou v niterném úsilí ke Světlu.

Lidská společnost je dnes již docela spoutána a obetkána formami, které jí zcela vládnou. Denní nové informace a zprávy jsou z největší části jen dovednými výtvory těch, kteří se již zcela podrobili temnému působení proti skutečnému smyslu bytí lidského ducha zde na Zemi. Tito přisluhovači nízkých temných proudů nechtějí nic jiného než spoluovládat lidstvo, které obetkávají svojí mediální a informační silou.

Profit, který jim přitom z tohoto počínání přichází, je pro ně samotné, jako lidské - duchovní bytosti, zpečeťujícím důkazem jejich vlastního pádu. Veškeré jejich jednání je také ve vláknech jejich osudu zachyceno jako prokazatelné zachvívání, a je tak přichystané pro blížící se dobu svatého Božího soudu v Pozdějším Stvoření.

Důkazem, který je bude označovat jako služebníky temnot, kteří s velikými slovy v ústech o svobodném rozhodování člověka ve skutečnosti věděli dobře o svém úsilí a jeho zhoubných účincích, je právě jejich dnešní každodenní práce. Nikdo z nich nebude tak moci říci, že pracoval nevědomě.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama