Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Lidská společnost II. Rozetnutí bludného kruhu - impuls k proměně společnosti

4. ledna 2017 v 8:24 |  Český inštitút
Základním východiskem pro změnu celkového stavu společnosti je člověk sám, jakožto osobnost přirozeně spoluvytvářející stav společnosti. Není tomu tak, že stav a úroveň společnosti určují jiní, zdánlivě nedostižní vyvolení, kteří prosazují své vize a představy o řízení společnosti bez ohledu na všechny zbývající spolulidi. Připuštění těchto konspirativních domněnek by znamenalo nutné popření vysoké duchovní hodnoty každého z lidí.


A tato duchovní hodnota je skutečnou energií - uschopňující člověka působit nejenom na rovině fyzikální či úrovně myšlenkového potenciálu, ale právě tato energie je tím nejsilnějším, čím každý člověk vládne na rovině dosud ukryté pozemskému zraku. Je vnitřní duchovní citovou silou, vyvěrající ze základní podstaty každého člověka. Tato podstata je také zvnějšku, ze strany ostatních lidí, neovlivnitelná, nezničitelná, pokud jen člověk sám toto z nějakého důvodu nepřipustí. Duch jest ve skutečnosti zde na Zemi doposud ještě stále nepoznaným rozměrem člověka. Je přitom současně tím nejsilnějším, čím člověk vládne, jestliže však sám neponechá tuto sílu ve své vlažnosti zeslábnout.

Duch - jeho nadšení má netušenou sílu v radosti a čistém odhodlání probouzet a zapalovat vůli k budující spolupráci u ostatních lidí. Čistota a opravdovost hledání Světla - harmonie je spolu s nadšením podmínkou každého individuálního, stejně tak jako celospolečenského úspěchu. Jestliže tedy nějaký člověk dojde ve svém poznávání souvislostí k nahlédnutí velikého díla Stvoření a postupně v něm pozná trvale účinkující zákonitosti, pak právě ve svém nadšeném přitakání těmto Zákonům může přivádět k Zemi na duchovní úrovni Světlé pomoci a posily netušeného druhu, které mohou ve výsledku pomáhat účinně na rozetnutí onoho nekonečného bludného kruhu bezvýchodnosti, doposud tragicky svírajícího současnou společnost.

Jeden každý z nás smí se tak přímo podílet na duchovní - pozemským očím přitom neviditelné úrovni na velikém díle ozdravění Života ve společenském uspořádání státu, světadílu, celé Země, jedno, kde se nachází!

Dnešní tak často u mnohých pozorovatelný fatalismus, hraničící s odevzdaností a lhostejností vůči společenskému uspořádání, musí být již konečně jednou rozetnut a odsunut stranou! Nyní je na místě duchovní probuzení! Je k němu ten nejvyšší čas!

Každý, kdo poznává pravý duchovní původ své osobnosti, smí také vědět, jaká nesmírná síla spočívá ve vlastnostech jeho ducha - síla citu. Tato síla citu dokáže přivádět světlé pomoci z výšin Stvoření a Ráje až sem, k této Zemi, aby právě tyto pomoci působily dále svojí nádherně uzdravující a občerstvující magnetickou posilou na další spolulidi.

Hodnota člověka jako jedince v celkovém společenském uspořádání plně odvisí od jeho vnitřního duchovního pohybu - od intenzity a zralosti jeho duchovního souznění se Zákony Stvoření.

Vnitřní i vnější čistota a zralost jsou tak těmi nejvyššími hodnotami, jakými zde na Zemi smí vládnout každý z lidí.

Síla vnitřního přesvědčení člověka, vyplývající z harmonického souznění se zákonitostmi, pracujícími ve Stvoření, je silou, jejíž dosah dosud nebyl lidstvem nikdy na Zemi využit ani jen z jedné desetiny. Přitom celý vesmír hovoří ve svém pohybu a vývoji o jediném: harmonie - rovnováha je největší dokonalou silou, působící v Zákonech celého vesmíru.

Harmonii je však možné současně na duchovní rovině nazvat Světlem - Pravěčnou, nevyčerpatelnou silou, účinkující v celém Stvoření, silou, která je v nejrozličnějších proměnách vždy jen uskutečňující Vůli Stvořitele.

A každý z lidí smí se svým duchovním původem k této Síle Světla připojovat, čerpat z ní pro sebe i pro druhé.

Utváření lidského společenství se tedy odvíjí ve skutečnosti ne od momentálního systému vládnutí, jenž hmotně viditelně ve společnosti působí, nýbrž je možné zde říci, že právě onen momentální viditelný systém je projevem momentální schopnosti využívání světlých sil jednotlivými lidmi v daném státě či na celé Zemi.

Úsilí ke znalosti Zákonů Stvoření v poznání těchto souvislostí je prvořadým úkolem pro každého z nás.

Nakolik jsme sami jako jednotlivé samostatné osobnosti, z nichž se skládá celek společenského ducha ve státě, naladěni na souznění se Zákony Stvoření, obsahujícími v sobě harmonii, po níž trvale toužíme, natolik je tato harmonie v nás, kolem nás a působíc na druhé ovlivňuje celkové ovzduší ve státě. Má dokonce sílu takového druhu, že dokáže přeměnit každý vnější dočasný celospolečenský vládnoucí systém.

Skutečná síla duchovního potenciálu každého z lidí v České Zemi je opravdu nepoznaná, nepřemožitelná energie, nesoucí v sobě schopnost přivodit nakonec i proměnu k lepšímu v celkovém společenském uspořádání. Jen musí být tato síla nalezena, probuzena a také člověkem správně využívána. K tomu správnému využívání přirozeně náleží:

Vědomé, viditelné přihlášení se ke světlým hodnotám, k hodnotám morálním a etickým v každodenním úsilí v životě. A také ještě musí být změněna dosavadní nepochopitelně zažitá domněnka! A to ona ničím nepodložená představa mnohých, že světlé hodnoty mají všude ustupovat před ničící a vše rozleptávající destrukcí a disharmonií.

Je zde čas obrátit tuto falešnou domněnku, kterou zaselo zde na Zemi temno ve snaze podsunout do vědomí lidí, že vše světlé a čisté je zároveň slabošsky ustupující, kdykoliv hrozí střet čistoty se špinavostí.

Správný postoj je však zcela jiný. Světlé hodnoty, hodnoty ducha a čistého lidství, musí být těmi, které se konečně prosadí celospolečensky na všech stupních našeho každodenního života!

Jen konečně odvážně vpřed!

Pryč se vším váháním, ke kterému také patří i ještě jedna zvláštní domněnka - domněnka, že hovořit otevřeně o duchovních hodnotách v lidském životě je nepatřičné s tím, že materiálně založení lidé budou se něčemu takovému vždy s pohrdáním jen posmívat.

Odstraňme jednou provždy v sobě tento zvláštní dusící tlak, jenž podlamuje všechnu sílu vlastního sebevědomí. Hovořit o duchovních hodnotách je něčím zcela přirozeným! A to proto, že v celém Stvoření je tomu právě tak! Ve všech světlejších úrovních je prožívání duchovního vnímání hodnot něčím zcela samozřejmým, ba co více, na vše to, co se tomuto duchovnímu prožívání vzdaluje, je naopak v těchto úrovních Stvoření nahlíženo jako na nezralé, nedostatečné, nutně potřebující pomoci.

Hovořit o duchu, o citu, hovořit o harmonii, Světle a také o Bohu v tom nejčistším a nejušlechtilejším podání je také i nyní, v dnešní době zde na Zemi zcela namístě!

Má-li se rozetnout bludný kruh bezvýchodnosti, musí s tímto začít všichni ti, kteří již nahlíží na chod velikých Zákonů Stvoření jako na něco neoddělitelného od jejich prožívání ve všech jejich malých i velkých životních etapách.

Vědění o Zákonech Stvoření je základem pro pochopení vlastního života člověka! Bez tohoto bude se stále znovu a znovu člověk i celá společnost točit dokola v kruhu věčných osudových ran a těžkostí. Osvobození a vzestup spočívá jen v poznání těchto Zákonů Stvoření a tím také i všeho, co souvisí s jejich pomáhajícím působením. Jedině pochopení a prožití v citu působení všech souvislostí, vyplývajících z účinků Zákonů Stvoření, má pro člověka sílu ke změně k lepšímu. Stejně tak je tomu i s celým společenským uspořádáním. Východisko je tedy zde, je trvale k dispozici, ležíc ve skutečnosti na dosah každému. Je potřeba jen opravdově chtít. Řekněte to všem lidem, kteří konečně hledají Světlo ve svém životě. Nezamlčujte to, čím váš duch překypuje. Jedině tak bude moci začít svítat k lepšímu v celém společenském uspořádání života na Zemi.

Jedině tak bude možné zastavit dosavadní působení destrukčních sil, obklopujících většinu politických - společenských systémů na Zemi!

Energie ducha ve spojení se Světlem je mnohonásobně silnější než povrchností a pohodlností ovládnuté myšlení dosavadní většiny lidstva.

Nadšení člověka pro přirozené respektování Zákonů Stvoření je silou, která dává v sobě příslib východiska pro budoucnost!

Jedině duchovní obrození celé společnosti, oživené nadšením jednotlivců, je cestou vedoucí k dalším výhledům života na Zemi. Bez této proměny nedojde nikdy ke změně k lepšímu ve společenském ovzduší v České Zemi ani nikde jinde na Zemi!
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama