Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Příroda a lidé III.

8. dubna 2015 v 8:05 |  Rozširovanie poznania
Veškerá hmota je látkovou substancí, již můžeme nazvat substancí oživenou. Hmota jako taková není sama o sobě nikdy živá, nýbrž je vždy jen oživenou látkou, a to buď oživenou bytostným, bytostně duševním nebo duchovním vyzařováním.


Bytostné vyzařování oživuje hmotu od samého počátku jejího vzniku, proniká jí a dává hmotě na všech jejích rovinách energii pohybu a tepla. Z energie pohybu a tepla také v nejhrubší části hmotnosti, tedy zde ve vesmíru, vzniká následně světelné spektrum. Ono nejzákladnější oživení hmoty přivádí k projevu, na rovině od nejmenších částic až po molekulární, látkové spojení, bytostné působení živlů. O tom jsme již hovořili na začátku seriálu "Příroda a lidé", kdy jsme si také popisovali i to, že působení živlů je ve hmotě vlastně jejím úplně prvotním, základním oživením, přicházejícím ke hmotě z úrovní nad hmotou.

Teprve následně po zrození prvních organismů ve hrubé hmotnosti nastalo období, které můžeme nazvat obdobím oživení hmoty jemnějším bytostným působením a následně u vyšších organismů pak oživením bytostně-duševním, tedy oživením více méně vědomým sebe sama. Všechna zmíněná oživení mají v sobě vždy ještě vícero mezistupňů, tedy stupně, v jejichž rozsahu dochází ke zrání hmotnosti pod účinkem bytostného působení tak, že dochází k vývoji, k evoluci směrem k vyšším předobrazům, jež byly od samého počátku vzniku vesmíru přichystány v moudrosti pro nejideálnější možnosti hmoty, pro vstup zcela nejvyššího oživujícího elementu, a to oživení duchovního druhu.

V opačném pohledu je možné říci to ještě i takto: Od samého počátku vznikání úrovní hmotností v Pozdějším Stvoření bylo vše připravováno v moudrém působení bytostných sil tak, aby na samém vrcholu ideálního zrání hrubé hmotnosti mohl vstoupit až do této nejhrubší části lidský duch za účelem svého postupného zrání ve zdejších oblastech. Vše předtím probíhající ve veškerém tkaní, oživování a vyvíjení se bylo milostivě připravováno zpracováním hmoty bytostnými služebníky, kteří na pokyn Stvořitele ve věrném splňování této Vůle vše zcela ideálně přichystali k úplné nádheře a pozemské dokonalosti, aby lidský duch zde na Zemi směl uzrávat v podmínkách, které je možné nazvat podmínkami plně ideálními.

Nebýt také rouhavého pokřivení a ztržení nesčetných sil a energií lidskými pokoleními, která ve svém opakovaném selhávání mnohé zatemnila a znehodnotila, nacházeli bychom i dnes život na Zemi jako průzračně čistý, jako úplně ideální pro povzbuzující zrání všech lidských duchů. V nádherné harmonii spolu s veškerým bytostným působením v přírodním světě mohlo lidstvo pozvedat život na Zemi od generace ke generaci vždy výše a výše na stupeň, jenž by bylo možné právě v dnešní době nazvat skutečně pozemským obrazem Ráje. Ze strany bytostných služebníků byla a stále i ještě je nachystána veškerá pomoc k obnovení proudění čistých budujících sil zde na Zemi tak, aby mnohé nezdravé a pokřivené mohlo být urychleně odplaveno ze Země k následnému přetvoření na nové a opět panensky čisté základní stavivo, jež bude použito k dalšímu upotřebení v následné, a pokud Vůle Stvořitele neurčí jinak, i k nikdy nekončící, pulsující výstavbě hmotností v Pozdějším Stvoření.

Ale pokračujme dále v popisu vývoje oživování hmoty. K tomu, aby mohly všechny vyšší, vícebuněčné organismy také ideálně uplatnit svůj potenciál, k tomu byly vytvořeny bytostnými služebníky ideální podmínky zformováním životadárné šťávy, která bez přestání po celou dobu pozemského života organismu protéká veškerými jeho ústrojími. Tato životadárná šťáva je zcela obdivuhodnou látkou, která právě svým složením a teplotou, tedy svým zářením, vytváří úzké spojení mezi duševním stupněm záhalu živoucí jiskry a vlastním pozemským organismem.

Spojení skrze záření je tak živoucí, že je zde dosaženo téměř úplného splynutí mezi těmito dvěma složkami. Duše je skrze životadárnou šťávu - krev - spojena s tělem tak intenzivně a silně, že veškeré prožívání zde na Zemi je jí vnímáno plnocenně tak, jako by zde ani nebylo jiné existence a jiného vědomí než to, které je vnímané pozemskými smysly. Toto spojení umožňuje zvířatům prožívat plnocenně veškeré vjemy spojené se smysly a nervy těla. Tím je u zvířat dosažena ideální ladnost pohybů, ostražitost, pocitové prožívání smyslů. Lze říci, že díky záření této životadárné šťávy - krve - je duše zvířat spojena s tělem v jeden celek, jenž po celou dobu pozemského života neztrácí na své plnocennosti.

Samozřejmě to platí potud, pokud nedojde z nějakého důvodu k nemoci nebo zranění, případně ještě i k ovlivnění ze strany člověka působením, které více či méně narušuje ideální vazbu záření, jež spojuje duši zvířete s pozemským tělem. Působení bytostných sil v případě všech zvířat pohybujících se ve volné přírodě přináší vždy nastavení ideálních podmínek pro toto zmíněné záření životadárné šťávy - krve - mezi tělem a duší zvířete. Toto ideální působení bytostných sil nespočívá jen v nastavení vnějších podmínek v přírodě k optimálnímu životu toho kterého zvířete, nýbrž dotýká se ještě něčeho jiného.

Jak jsme již zmínili, životadárná šťáva - krev - protéká celým organismem zvířete. Zde splňuje současně své mnohé ryze pozemské úlohy, jako je okysličování jednotlivých buněk a dodávání jim energie v podobě nejrozličnějších látek, pocházejících ze zpracované potravy. Zcela zásadním a ve skutečnosti prvořadým úkolem krve však je ono celkové nastavení ideálního záření všech buněk v těle tak, aby spojení mezi tělem zvířete a vlastní duší zvířete bylo trvale plnocenné. Jak je toto nastavení zajišťováno? Samozřejmě mnohé čtenáře zde napadne to, že zásadní je právě ono okysličení krve i vhodná skladba živin, avšak to je ve skutečnosti pro potřebu zmíněného ideálního přemostění záření jen druhotným, i když samozřejmě také důležitým procesem.

To, co je ve skutečnosti zcela nejdůležitějším pro ono ideální spojení mezi tělem a duší zvířete, je zakotveno ve žlázovém systému zvířete. Žlázový systém, který také nazýváme vnitřní žlázový systém, je ve své bezvadné funkčnosti zcela nejdůležitějším prvkem pro správné záření krve, která svým zachvíváním, svojí skladbou a teplotou přesně vytváří přemostění mezi pozemským vnímáním života a prožíváním duše zvířete. Kdo z lidí směl jen jednou poznat nádhernou symfonii a souhru činnosti vnitřního žlázového systému pozemského těla, ten ví nebo alespoň tuší, co zde máme na mysli, jestliže hovoříme o prvořadosti v ovlivňování kvality spojené mezi duší zvířete a tělem. Žlázový systém je nádhernou soustavou jemného dolaďování záření krve skrze jednotlivé žlázy moudře rozmístěné v celém organismu.

Zcela prvořadou žlázou, ovlivňující veškerý správný chod celého žlázového systému, a tedy i ideální nastavení záření krve, je žláza, která je součástí orgánu mozku, a která je tak zcela zásadním způsobem propojena i s vlastní nervovou soustavou celého organismu. Touto nejvýznamnější žlázou je hypofýza. Hypofýza je žláza, již můžeme skutečně nazvat žlázou nejdůležitější, neboť ona je spojena skrze nervovou soustavu se základním spojujícím vláknem, jež spojuje zvířecí duši s tělem od okamžiku vtělení až po stav smrti. Základní spojující záření zvířecí duše jde tedy nervovou soustavou míchy až do mozku, kde zcela zásadním způsobem dává impulsy orgánu hypofýzy k ovládání pochodů výroby tisícerých potřebných nejjemnějších látek, které jsou potom vyplavovány do krevního oběhu z ostatních jednotlivých žláz. Tyto látky pak až do nejjemnějšího odstínu nastavují záření krve pro spojení těla s duší zvířete v nejrozličnějších okamžicích dne nebo noci.

Zcela jiné vyzařování je nastaveno v okamžiku odpočinku zvířete, jiné v čase lovu nebo hledání potravy, jiné opětně při trávení jídla, při rozmnožování a tak dále. Je to nikdy nekončící řetězec proměn jemného záření krve v odstínech, které jsou však životně důležitými pro to, aby byla zachována nutná plnocennost v prožívání pozemské etapy bytí zvířete.

Mnohý z nás již slyšel o pořekadlu "je jako tělo bez duše". Jaká moudrost a pravdivost je v tomto pořekadlu obsažena, to pochopí člověk až teprve v okamžiku, kdy smí přijmout poznání důležitosti spočívající ve správném vyzařování krve. Nyní také lze i snadno pochopit, jak zásadně se může projevit to, když některá ze zmiňovaných žláz nepracuje tak, jak by správně měla. V okamžiku, kdy je rozladěn celý souznějící orchestr správně pracujících žláz, zapojený v jednotný systém, dojde nutně k situaci, kdy ve vyzařování krve se projeví nedostatek nebo naopak přemíra některé z tisíců druhů látek, které jsou vylučovány do krve tou či onou ze žláz s vnitřní sekrecí. Životadárné vyzařování krve je pak ovlivněno a mezi tělem a duší dochází k nedostatečnému spojení. Pokud se jedná o dlouhodobější trvání ve špatném vylučování žlázového systému, dochází následně k projevům, které můžeme nazvat ztrátou ostražitosti, bdělosti, často pak dochází k projevům apatie, a nakonec toto rozladění záření může vést až k onemocnění nějakého konkrétního orgánu těla, jež vede, pokud záření není opětně naladěno na správné zachvívání, nakonec až ke smrti zvířete.

Zde se zastavme u jednoho důležitého poznatku. Ano, pozorní čtenáři již tuší, že ačkoliv zde hovoříme o vztahu těla a duše u zvířat, že mnohé z napsaného se také týká i bytí samotného člověka zde na Zemi.

To je pozorováno správně. Ba dokonce v případě člověka, kdy se jedná o spojení těla nejen s duševní podstatou člověka, ale především i ke spojení s jeho samotným duchovním základem osobnosti, s jeho duchovní jiskrou, je zmiňované záření krve ve své správné funkčnosti ještě o mnoho důležitější, než je tomu u zvířat. Je to mimo jiné i pochopitelné z toho, že životadárná šťáva člověka - lidská krev - která proudí pozemským tělem člověka, je ve svém zachvívání ještě jiného druhu než krev zvířecí. Tuto odlišnost vytváří právě duchovní složka záření, která je pozemsky vyjádřena genomem lidského DNA, tedy genomem, jenž se změnil v okamžiku inkarnování prvních lidských duchů do pozemských těl, která v evolučním vývoji ještě krátký čas předtím náležela jen nejvýše vyvinutým zvířatům humanoidní větve lidoopů, větve, nesoucí vědou správně přiřazené označení homo.

Žlázový systém člověka, ačkoliv se svým zastoupením téměř neliší od pozemské vybavenosti vyšších zvířat - savců, ve skutečnosti je právě díky působení genomu DNA postaven na samý vrchol jedinečnosti ve vytváření těch nejjemnějších odstínů záření krve.

Je to něco nádherného, smět přehlédnout moudrou celistvost a důmyslnost, která se projevuje zde na Zemi v působení všech živoucích organismů, pro něž byla bytostnými silami předpřipravena půda hrubohmotnosti způsobem, jenž neopomněl ani to nejmenší z nejmenšího při vytváření podmínek, které můžeme nazvat jedině podmínkami nepochopitelně nádhernými, trvale spravedlivými a láskyplnými - milostivými!

Skrze spojující záření krve mezi tělem a našim duchem je nám dáno vládnout takovými netušenými možnostmi vývoje a vzestupu zde na Zemi, že se nám ještě dnes o těchto možnostech ani nemůže zdát. Schopnosti, které jsou obsaženy ve správném vyzařování krve, obsahují mimo jiného příslib dnes ještě zdánlivě nedosažitelné dlouhověkosti při zachování si svěžesti a úměrné plnosti duchovních i fyzických sil, jako něčeho zcela přirozeného pro každého z lidí.

Spolu s věděním o správném vyzařování krve je také ještě dnes skryto lidstvu poznání o uzdravení se ze všech nemocí, včetně těch, které se v současnosti zdají být jen těžko léčitelné, či jsou považovány dokonce za neléčitelné.

To vše je obsaženo v důmyslné, doslovně neohrozitelné moci ducha nad hmotou, jež tkví ve správnosti vyzařování krve, potažmo tedy ve správném pracování celého systému žláz s vnitřní sekrecí. Samotný počátek se pak odvíjí od žlázy, která vládne nad celým zmíněným systémem, od hypofýzy - podvěsku mozkového. Současně také od největší žlázy, kterou nosíme v našem těle. Touto žlázou jsou játra. Co vše s tímto poznáním souvisí, si povíme ještě v následných kapitolách seriálu.

ao-institut
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama