close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nepríjemné výroky Krista

9. března 2015 v 10:27 |  Kresťanstvo
V evanjeliách s nachádza niekoľko, ľuďom nepríjemne znejúcich Kristových slov. Tie sú z tohto dôvodu kresťanskými cirkvami vo všeobecnosti akoby obchádzané a nebývajú stredobodom záujmu kazateľov, ani obsahom ich kázaní. Jednoducho sa o nich mlčí, akoby vôbec neexistovali.


Jedným z príkladov Kristových znepokojujúcich výrokov je aj toto podobenstvo:

Istý človek si vo svojej záhrade zasadil strom a čakal, kedy mu prinesie ovocie. Čakal niekoľko rokov a stále nič. Keď ho už prešla trpezlivosť, prišiel k záhradníkovi a riekol mu: vytni ho, veď načo darmo využíva zem.

Záhradník však odvetil: pane, počkaj ešte rok, dobre ho pohnojím, okopem a ak do roka nezarodí, potom ho dáš vyťať.

O čom nám hovorí toto podobenstvo? Je to obrazné vyjadrenie celkom konkrétneho diania, ktoré prebehne vo stvorení.

Človekom, ktorý zasadil do svojej záhrady strom je Stvoriteľ. Stromom je človek a záhradou stvorenie. Stvoriteľ daroval človeku vedomé bytie, umožnil mu žiť vo svojom stvorení a celé veky trpezlivo čakal na to, kedy "strom" prinesie ovocie. "Ovocím" je plné rozvinutie spravodlivosti, čestnosti, ušľachtilosti, dobrotivosti, láskavosti, ohľaduplnosti a ľudskosti v človeku.

V podobenstve sa teda hovorí, že Boh, ktorý stvoril človeka a umožnil mu vedomé jestvovanie vo stvorení od neho očakáva ovocie plného rozvinutia dobra. Podobenstvo však zároveň hovorí, že Stvoriteľ nie je ochotný čakať donekonečna, ale iba určitý čas. Že každý ním zasadený "strom" jednoducho musí do určitej doby priniesť ovocie, pretože inak bude vydaný príkaz k jeho vyťatiu, aby darmo nevyužíval zem. Čiže aby už naďalej nemohol zneužívať k zlému láskyplnú možnosť svojho vedomého jestvovania vo stvorení.

Podobenstvo ďalej hovorí, že ľudia vo všeobecnosti nechcú a nemajú záujem prinášať dobré ovocie a že Stvoriteľ už z tohto dôvodu dal príkaz k tomu, aby boli všetky neplodné a neúrodné stromy z jeho záhrady vyťaté.

Kto je však onen záhradník, prosiaci Hospodina o zhovievavosť, na ktorého podnet bola lehota ešte o niečo predĺžená?

Tým záhradníkom je Božia Láska!

Boh je totiž vo svojej podstate prísny a spravodlivý. Avšak jeho časťou je i Láska. A táto Láska ešte na nejaký čas zadržala ruku jeho Spravodlivosti! Táto Láska prišla medzi ľudí v osobe Ježiša Krista a darovala im Slovo. Slovo im jasne ukazuje, ako majú myslieť, hovoriť a jednať, aby boli schopní priniesť v čo najrýchlejšom čase ovocie, očakávané od Stvoriteľa.

Ovocná záhrada plná stromov, ktorou je ľudstvo na zemi bola teda okopaná a skyprená Kristovým učením, aby už konečne priniesla zodpovedajúce ovocie čestného, ušľachtilého, spravodlivého a čistého človečenstva.

Tým, čo však musíme mať ustavične na zreteli je posledná veta Ježišovho podobenstva. Predniesol ju záhradník a tá veta znie: Pohnojím ho, okopem ho a ak do roka neprinesie ovocie, potom ho daj vyťať.

A celkový obraz tohto neodvratného diania nám doplnia známe slová Jána Krstiteľa: Sekera je už priložená ku koreňom stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie bude vyťatý a spálený v ohni.

Bude vyťatý a spálený v ohni!

Lehota určená k tomu, aby ľudstvo prinieslo očakávané ovocie nie je teda nekonečná. Naopak, táto lehota, ktorá bola milostivým aktom Božej Lásky už raz predĺžená sa čoraz viacej približuje ku svojmu koncu. Blíži sa teda neodvratne čas, kedy začnú byť vytínané všetky neplodné a neužitočné stromy z ovocnej záhrady s názvom Zem. Budú vyrúbané a spálené, aby zem zbytočne ďalej nezneužívali.

V záhrade budú smieť zostať iba stromy, prinášajúce ovocie. Takáto je totiž Vôľa Majiteľa záhrady. Ten v nej už viac nechce trpieť neužitočné stromy. Stromy, ktoré z Lásky Božej dostali ešte poslednú šancu, ale nevyužili ju.

Nemyslime si teda že tak, ako to všetko išlo doposiaľ, to pôjde donekonečna. Nemyslime si, že nečestnosť, chamtivosť, sebectvo, bezohľadnosť, podvod, klamstvo, nečistota a neušľachtilosť, dnes vládnuce na zemi sa tu budú rozťahovať neustále. Je to skazené a zlé ovocie, ktoré nebude donekonečna trpené v Pánovej záhrade.

Len z veľkej Lásky Božej bol týmto ľuďom ešte darovaný čas na premenu. Na premenu k lepšiemu! Avšak každý človek, ktorý tento čas na premenu seba samého k lepšiemu nevyužije, bude ako zlý strom vyťatý a spálený v ohni. Bude vytrhnutý a vymazaný z tohto stvorenia pre svoju skazenosť, neužitočnosť a neupotrebiteľnosť.

Takáto nekompromisná je pravda o dianí vo stvorení. Pre jej tvrdosť pred ňou zatvárajú oči kresťanské cirkvi, ale nie len oni. Zatvárajú pred ňou oči i všetky duchovné prúdy, smery a náboženstvá, ako i vo všeobecnosti každý jednotlivý človek. Stvoriteľa a Boha chcú totiž ľudia vidieť len ako všetko odpúšťajúceho a všetko milujúceho.

Áno, Stvoriteľ je milosrdným, milujúcim, milostivým a trpezlivým, ale nikto nemôže jeho Lásku zneužívať donekonečna. Čas, ktorý nám bol až doteraz darovaný sme mali využiť k tomu, aby sme sa stali láskyplnými, dobrotivými, čestnými a spravodlivými. Aby sme jednoducho priniesli požadované ovocie.

Ak však túto Stvoriteľom darovanú príležitosť správnym spôsobom nevyužijeme a budeme neustále skĺzavať k nečestnosti, nespravodlivosti, sebectvu, chamtivosti, bezohľadnosti, neušľachtilosti, nečistote, povrchnosti a neúcte voči Najvyššiemu, budeme jedného dňa na príkaz majiteľa Zeme a Vládcu stvorenia vyťatí ako zlé stromy a spálení v ohni. A ten deň sa čoraz viacej blíži!

PS. Je treba zvlášť zdôrazniť, že tento text nemá spojitosť so žiadnou cirkvou ani náboženstvom. Hovorí iba o splnení, alebo nesplnení požiadaviek Stvoriteľa voči človeku. Tieto požiadavky boli jasne formulované v Desatore, ako i v učení Ježiša Krista.

Nie je teda rozhodujúce, či je človek v nejakej cirkvi alebo nie. Rozhodujúce je, či vo svojom živote jedná a myslí v súlade s Kristovým učením.

Kto takto myslí a jedná prináša dobré ovocie. Kto ale takto nemyslí a nejedná, je stromom neúrodným, ktorý bude musieť byť preto vyťatý, pričom mu nijako nemôže pomôcť jeho formálne členstvo v ktorejkoľvek z cirkví.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 enoch enoch | 10. března 2015 v 11:24 | Reagovat

Pokiaľ, človek  odmieta majstrovstvo Krista .  Nič nechápe ! Kristus, je hodnosť ! Dosiahnutý stav ! Tento stav  môžu dosiahnuť  všetci  . Nie, iba Ježiš : ) Druhí príchod Krista ,nastáva vtedy, ak človek začína žiť v LÁSKE : )
Skutočná LÁSKA  je :stav vedomia  JA SOM  TY , MY sme  ON  a ON je v nás a MY sme v ňom ! Inak povedané, ak si  JA uvedomuje, že je súčasť jediného celku vo svojej oddelenosti  JA.    Je to stav majstrovstva Krista,  čiže Kristus je majstrovstvo LÁSKY . Dosiahnutý stav JA SOM  Kristus ! : ) = LÁSKA : )
JA----Ježiš = muž ktorí odieva  uvedomenie si sám seba ( podstata bitia SOM )
JA--- Ježiš--- človek .
SOM --- božstvo v nás = Kristus =Láska =  BOH ! = Vedomá prvotina, ktorá je obsahom všetkého. Pozorovateľ seba samého!  Riadená explózia – TRESK ! Výdych a nádych BOHA !
Neriadené by to bolo vtedy , ak by sa mu prsklo : )))  ÍÍÍ  ha ,čo som to urobil !!!  Náhoda???  Alebo, snáď zámer ??? To je na každom z nás! : ))))

2 Hladač Pravdy Hladač Pravdy | 10. března 2015 v 20:01 | Reagovat

Človek nemá v sebe ani prášok Božského! Nesprávny názor vznikol len chorobnou domýšľavosťou, ktorej príčinou je vedomie človeka, že nemôže niečo pochopiť.
Človek má v sebe len Božiu iskru, ktorou je duch!Viera nemá byť plášťom, ktorý veľkomyselne zakrýva všetku lenivosť myslenia a spúšťa sa na ducha ako príjemne ochromujúca spavá nemoc! Viera sa má v skutočnosti stať presvedčením. Avšak presvedčenie vyžaduje život a najdôkladnejšie skúmanie!Vzdajte Bohu chválu za jeho dokonalosť! Potom v tom nájdete kľúč k nerozriešeným záhadám všetkého bytia.Božské človek nebude môsť nikdy pochopiť. Ani pri najlepšej vôli a s najväčším vedením.Všetko spočíva pred ľuďmi tak jednoducho, že často práve kvôli tejto jednoduchosti neprichádzajú k poznaniu, lebo sa už vopred domnievajú, že veľké dielo stvorenia by malo byť omnoho ťažšie a zložitejšie k pochopeniu.Len jednoduché myslenie a cítenie môže človeku priniesť jasnosť! Tak jednoduché ako ho majú ešte deti!

3 enoch enoch | 10. března 2015 v 22:23 | Reagovat

Hľadač pravdy ?  Čo je pravda  a kto ju má ? Majú ju všetci a napriek tomu, ju nemôže mať nikto! Pravda je BOH . : )  Pravda je diamant na ktorom sa obrusujú hrany.  Po obrúsení  hrán vznikne guľa a v jej strede je bod .  Tento bod, je absolutná  prázdnota . NIČ .  BOH nie je a predsa je obsahom  všetkého .  Pravda, je klamstvo tak ako aj pravda samotná.  Svetlo a tma v jedinom bode prázdnoty.  : )  Čierna diera, cez ktorú božstvo vdýchlo život všetkému. Pravda, je tunel na konci ktorého je svetlo. Tadiaľ sa vchádza aj odchádza. : )

4 Hladač Pravdy Hladač Pravdy | 11. března 2015 v 22:52 | Reagovat

Kríž je znamením a živou formou Božej Pravdy! Je to viditeľná forma Pravdy.Keďže jedine v Pravde spočíva spása, vyplýva z toho, že kríž, teda Pravda, je krížom vykupiteľským, alebo krížom Spasiteľa!Vyslaný Syn Boží a teraz prichádzajúci Syn Človeka sú jedinými nositeľmi neskalenej Pravdy, nesú ju v sebe, prirodzene musia obaja niesť v sebe nerozlučne i kríž.

5 enoch enoch | 12. března 2015 v 13:21 | Reagovat

Hm . Kríž, je symbol  utrpenia  a zrodenia  Krista = LÁSKA –PRAVDA-CESTA. Ježiš, dosiahol majstrovstvo lásky ! V prijatí utrpenia v POKORE .
      L
      Á
    LÁSKA
      K
      A
V strede kríža sa nachádzala hlava Ježiša . Ale, je tam vidieť aj symbol hada. Ako, uzol sita „matrixu“  :  ))Odstránením uzla , sa sito rozpadne .  Ježiš sa pýtal svojich žiakov . Ako,  chcete prejsť Satanovým sitom?  
Nechal si nasadiť tŕňovú  korunu. Ježiš používal podobenstvá a symboly . Tak ako znak  Satanov  je had ,teda      -S-  ktoré je uzlom sita . Tak aj Ježiš nám ukazuje , že korunovanie rozumu  nás dostáva do utrpenia ! Prostredníctvom  tŕňov  koruny,  nám je ukázané, ako nám je  „vštepovanie“  myšlienok  a korunovanie rozumu , prekážkou na rozviazanie sita ! Zbavme sa „hlavy“ rozumu= EGA= Antikrista .  V ten moment sa uzol rozpadá  . Hlava je nástroj učiteľa  - S -! Pokiaľ používame hlavu  (myšlienky) . Tak, hlava nám vysvetlí  úplne všetko a logicky!!!!  Srdce je láska ,ktorá si je vedomá všetkého . Ja = Ježíš. SOM = Kristus !
Kristus je názov , hodnosť, titul , označenie v duchovnej hierarchii  zeme. Bytosť pracujúca na tomto poste stelesňuje princíp  LÁSKY  ktorý zároveň ukotvuje na Zemi.  Úlohou majstrovstva Krista je prebúdzať  uvedomenie v každom človeku.  Toto slovo pochádza zo sanskritu a znamená--- Láskyplný—!
Takže, Ježiš  je muž ktorý odieva  SOM  . (Som ,=Láska ,Boh, svetlo sveta)  JA,  je vlastne odev pre SOM !  : )  
Preto je dôležité hlavu „rozum ,EGO, ukrižovať“ ! Lebo, je uzlom a trápením!  Táto Satanova  Š-kola , bola dohodnutá hneď na začiatku ! Že nás posunie a naučí prekonať stvoriteľa ! Teda, Otca  ktorý je na nebesiach!  Alebo, hviezdnych tvorcov nášho tela .(s prachu) Do ktorého umiestnili božskú časticu. Iskru, vedomie lásky.
Pravdu nájdeme vtedy ak pochopíme že pravda je všetko!  Pravda je láska ktorá iba JE nič viac. Je to stav prijatia SOM.  : )))) A tu, prichádza ten pán a „tŕňom“ v hlave, nám ponúka  myšlienku . Tak ty si boh??? Skoč zo skaly!  Figliarstvo tohto učiteľa je v tom ,že je oveľa múdrejší  ako moje  JA- enoch.  Ježiš, by odpovedal . Ale to ty hovoríš, že som boh! SOM , je uvedomenie si  seba ale bez hodnotenia a posudzovania.  SOM vie, že je všetkým a vo všetkom!  Ale ,JA  SOM , je pýcha ,uvedomenia si oddelenosti JA . MY, sme BOH a sme jeden celok  sme všetkým a vo všetkom sme začiatkom JA a koncom  uvedomenia si SOM.  Tu prichádzame na to, že už nemáme iných bohov ! Sme súčasť jediného celku !  Pochopením posledného , teda ducha svätého ,je otec a syn súčasť jediného celku. Posledný sa stáva prvým  a prvý sa stáva posledným. Syn je dokonalejší ako otec. To nám Satan sľúbil, alebo nie?
Pokiaľ používame hlavu  a hľadáme pravdu a lásku , iba doťahujeme uzol sita . Majstrovstvo Krista spočíva v tom, že sa nechváli s tým, že je ! Ale, je si vedomý, že je!   Preto ,Ježiš často vravel ,nehovorte im kto SOM ! Kristus teda láska sa nepotrebuje predvádzať . Láska iba je, nič viac . BOH iba je, nič viac! Ostatné stvorenie sa prejavuje v podobe JA.  Ja som tvoj boh a nebudeš mať iných bohov okrem mňa ! Klamal Hospodin? Nie ! Dlhú dobu sme považovali jeho za boha, až do momentu, pokiaľ sme nepochopili, že my všetci sme jediný celok . Je to  v rozpore , ak nám niekto niečo prikazuje. Je to zásah do slobodnej vôle niečo prikazovať. Desatoro príkazov !!! Hm Hm. Nie sú to iba , odporúčania , žiadosti ? Skutočne ,si ešte v tejto dobe, ľudia myslia, že Ježiš im prikazoval , aby jedli jeho telo a pili jeho krv? Hm? Skutočná láska (Kristus) nám nemôže a nikdy nebude, nič prikazovať. Bude nás milovať či sa prejavujeme tak alebo tak . : )  BOHU a teda LÁSKE, je úplne jedno čo je pravda a čo je lož . BOH vie ,že je to prejav seba samého . Pozoruje sám seba ! Iba je a obdivuje.
Ten, kto hľadá pravdu, nenašiel lásku.  Božskú lásku! : ))) To, čo veľa ľudí považuje za lásku, je iba sebectvo!  : )
Si moja a ja som tvoj ! Ako ,môže niekto niekoho vlastniť a pretvárať na svoj obraz? Manipulácia? Ale, to určite nie je láska!  
Uzol na site nedokážeme rozviazať  nasilu. Uzol je hlava a cez hlavu, prostredníctvom myšlienok, nám  ponúka učiteľ rôzne možnosti ! A je na nás ,či sa budeme hrať jeho hru, alebo odmietneme. Veľa ľudí a cirkví  sa rozhodlo slúžiť Satanovi . Veľa ľudí ho nenávidí ! Málo ľudí chápe jeho učenie. A ešte menej, ho miluje za to !  Ježiš  rozprával, milujte nepriateľov.  Kto z nás miluje Satana?  Už pri tejto myšlienke, sa zježia vlasy a utečú . : )))  Hrôzaaaa... : )))  Tak si chľupnime  Ježišovej krvi,  odhryznime si, z Ježišovho stehna ,aby sme sa dostali do neba ! : ))) Ale nie ohrýzaď ! To je hriech! Iba tak symbolicky.  Trochu , na pamiatku. : ))) : D )))

6 enoch enoch | 12. března 2015 v 13:23 | Reagovat

Posunulo sa to samo! ja nie to Dominik
Ten krížik ! : ))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama