Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2012

Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?

31. prosince 2012 v 11:29 Výchova a vzdelávanie
Z času na čas na verejnosti silnejšie zarezonuje problematika sexuálnej výchovy na školách. Mnoho hlasov je za a mnoho proti, pričom paradoxne, obe skupiny majú pravdu. Majú pravdu tí, ktorí cítia potrebu informovanosti v oblasti sexuálnej výchovy, pretože ide o zásadnú oblasť ľudského života, s ktorou sa je nútený každý z nás určitým spôsobom vysporiadať. Avšak zároveň majú pravdu aj tí, ktorí sa voči niečomu takémuto ostro búria. Sú to zväčša ľudia, hovoriaci o citlivom, morálno etickom probléme, ktorý spomínaná problematika prináša.

Narození Ježíše

30. prosince 2012 v 8:29 Kresťanstvo
Malými okénky dopadaly do chléva stříbrné paprsky. Chvějíce linuly se do tmavé místnosti, poskočily po nerovné podlaze, zavadily o jesle, z nichž ještě viselo pár stébel sena, a potom na dlouho spočinuly na dřímající postavě Mariině. Vzlyk, tiché zasténání uniklo spící Marii ze rtů. Pak jejím tělem proběhl záchvěv. Maria se probudila.

Zvěstování anděla

28. prosince 2012 v 8:26 Kresťanstvo
Těžce kladl se každý den na bedra mladé Marie. Je to láska bez naděje? Každé ráno vzklíčila v Marii znovu slabá naděje, která pohasla, když zapadalo slunce.

O Ružovom dievčatku

26. prosince 2012 v 10:12 Príbehy
Za oknami chumelilo, deti s mamičkou a babičkou sedeli za stolom a lúskali orechy. Bol začiatok decembra... určite uhádnete, na čo boli tie orechy. V mise ich pekne pribúdalo a babička, keď videla, ako sa Helenka s Vladkom a Lenkou snažia, ticho riekla:

Posvätná noc! Vianoce

24. prosince 2012 v 9:40 Vo Svetle Pravdy
Posvätná noc! Plesajúci spev radostnej vďaky zaplavil kedysi všetky úrovne stvorenia, keď sa v betlehemskej maštaľke narodil Syn Boží, Ježiš. Pastieri na poliach, ktorým bola počas tohoto radostného zachvenia vesmíru sňatá páska z duchovných očí, aby tak mohli svedčiť o nesmiernej udalosti a upozorniť na ňu ľudstvo, klesli v bázni na kolená, premožení niečím novým, pre nich nepochopiteľným.

Je uctievanie hostie modloslužbou?

23. prosince 2012 v 11:27 Kresťanstvo
Áno, a to vtedy, ak sa tvrdí, že v nej prebýva Boh osobne a z tohto dôvodu sa jej preukazujú božské pocty. Keď ľudia pred ňou kľačia, uctievajú ju a modlia sa ku nej. Z úkonu večere Pána, ktorý má nepochybne veľký duchovný význam sa tak posunom v jeho chápaní stala modloslužba.

Návrat Betlehémskej hviezdy

21. prosince 2012 v 7:31 Rozširovanie poznania
Globálne otepľovanie planéty Zem, vypozorované vedou, je v skutočnosti len jednou časťou prevratného diania, odohrávajúceho sa v súčasnom elektromagnetickom vesmíre. Je teda len otázkou krátkeho času, kým nové udalosti v oblasti klimatických podmienok a geológie Zeme, zmien na Slnku a v zosilnení žiarenia, prúdiaceho z kozmu, povedú vnímavejších vedcov k poznaniu, že zmeny, ktoré sa teraz začínajú odohrávať, úplne presahujú rámec doterajších znalostí človeka o vesmíre a súvzťažnostiach, odohrávajúcich sa v ňom.

Slovensko z pohľadu hlbších súvislostí 2

19. prosince 2012 v 9:26 Slovensko
V pomerne zaostalom spôsobe rodinného i celoštátneho života (života obcí) znamená otec veľmi mnoho a zdá sa, že zastáva úlohu vedúcu. Mužskému rodu sa dáva prednosť práve preto, že určitá neha a citlivuškárstvo smerujú k ženskosti - a s touto mäkkosťou sa spája značná hrubosť, ktorá je miernená práve ženským vplyvom. Tento vplyv leží v "bytostnom", v samom "bytí", inak nie je žena vedúca, tak ako u zvierat, u nižšieho bytostného, je ženský živel podriadený mužskému. Preto je slovenská žena veľkou zbožňovateľkou mužskej sily, muž sa tiež považuje "pánom", má však zároveň živý pocit byť nutným ochrancom ženy. Tento vonkajší stav nevylučuje možnosť toho, aby žena, ako jemnejšia a citovejšia časť, nemala skutočné vedenie - a muži, aj keď radi uplatňujú zdanie opaku tohto stavu, ochotne sa tomuto ženskému vplyvu podriaďujú, bez toho, aby si to priznávali.

Dobro, ktoré bolí

17. prosince 2012 v 9:13 Výstrahy
Nech dobro, nech iba podporujúce a povzbudzujúce dobro prúdi ku všetkým ľuďom! Takéto prianie dobra, podpory a povzbudenia ostatným nech sa stane životným krédom každého človeka. Lebo iba vtedy, keď dobro prajeme iným, môže dobro prúdiť ku nám samotným a podporovať nás. Tak tomu bolo vždy a tak tomu bude v zvlášť zosilnenej miere v nadchádzajúcom období. V období, v ktorom nás iba dobroprajnosť voči iným môže ochrániť od zla.

Slovensko z pohľadu hlbších súvislostí 1

16. prosince 2012 v 9:02 Slovensko
Slovensko je krajinou pravzniku. Všetky jej pohľady smerujú na juh - slnku naproti, ku Svetlu. Z vrchov, ktoré túto zem obopínajú, tryskajú a šumia živé vody; všetky tečú k juhu. A jej ľud je ako tie hory - sú to prírode blízki horali, večnej Božej láske tak blízko stojaci bytostní, ako títo malí služobníci Božskej vôle a Lásky, ktorým sa v mnohom podobajú. Vo svojom spoločnom žití zrástli tiež úzko so zvieratstvom tak, ako nikde inde.

Vzestup a pád povolaného národa ze Světla, tentokráte národ Izraelitů

14. prosince 2012 v 8:59 Skryté súvislosti
Ze Světla přicházejí vždy v pravý čas k určitému národu na Zemi. Nejprve jím byl národ atlantský, poté národ egyptský, ismánský a posléze národ Izraelitů. Tento národ byl národem ze Světla povolaným a podporovaným - měl se stát vzorem pro ostatní a dovést lidstvo k nejvyššímu možnému vědění.

Ztracená a znovu nalezená služba

12. prosince 2012 v 8:53 Príbehy
Jednoho večera, kdy zima pomalu se již chýlila ke svému konci, udál se tento příběh. Na místní faře seděl ve svém pokoji pan farář Ferdinand. Kdysi dávno, v dobách jeho mládí, měl v sobě silnou touhu pomáhat druhým lidem. Bylo tak pro něho něčím zcela přirozeným, že se jeho život ubíral směrem ke studiím teologie. Od dob jeho mládí již nějaký čas uplynul a on ani nepozoroval, že díky své touze nastudovat co nejvíce znalostí z písma pomalu ztrácel své jemnější cítění, svou touhu po opravdové pomoci bližním. Tak i dnešního večera zabral se do svých moudrých knih.

Nekompromisnosť prírodných Zákonov

10. prosince 2012 v 8:40
Keď sa pozorne pozrieme na dnešnú, vedecko technickú úroveň ľudstva, nedá sa nepostrehnúť, že sme sa ku nej dopracovali iba na základe dlhodobého a dôsledného skúmania prírodných zákonov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou PRAVDY. Až na základe pochopenia účinkov celkom konkrétnych prírodných zákonov mohlo teda dojsť k ich praktickému využitiu v prospech ľudstva.

Hledání pravého poslání

9. prosince 2012 v 8:27 Skryté súvislosti
Paní Jiřina seděla u televizní obrazovky a prožívala čiré zoufalství nad tím, co se všude děje. Měla pocit, že se snad všichni lidé ve své nenávisti vaří v jednom velkém kotli. Na africkém kontinentu se rozbouřily válečné vřavy, a náhle další zpráva o rozbouřených živlech, které ničily vyspělou zemi na východě, v domácích zprávách stále více násilí, které v takové míře a bezcitnosti nepamatovala za celý svůj život. Jedna katastrofa překrývala druhou.

Bytostné síly v přírodním světě postupují stále dál na všech frontách

7. prosince 2012 v 10:22 Rozširovanie poznania
Je zřejmé, a to pro stále větší počet lidí, že ve světě přírodních sil se začínají naplňovat s každým dalším měsícem zřetelnější projevy, které je možné nazvat projevy nastupujících zásadních změn v chodu věcí. Ano, zdá se, že se blížíme k bodu zlomu, kdy bytostní služebníci, působící v lidskému zraku neviditelném světě ve vesmíru, přivedou k hmatatelnému proukázání, že nyní ve své práci naplňují v bezprostředním následování přímé účinky vysokých sil proudících k našemu vesmíru z pravěčných výšin díla Stvoření. Obnova, znovuzrození a zejména zrychlené navracení všeho, co kdy bylo lidmi zaseto do vláken zákonů Stvoření, ať již jednáním, myšlením, či cítěním.

Stádo ovcí

5. prosince 2012 v 10:17 Príbehy
Na jedné stráni za vesnicí páslo se malé stádo ovcí. Starý beran požíval vážnosti ve svém stádě, neboť již ve svém dlouhém životě poznal, kde je tráva nejšťavnatější, kde se dá nalézt vojtěška. Před vlky jeho stádo hlídala stará ovce, která vždy rozpoznala každé nebezpečí, a tak se všechny ostatní ovečky naučily chodit za ní všude, kam se jen hnula.

Otázky o budúcnosti ľudstva

3. prosince 2012 v 10:02 Zmysel života
Prečo Boh vytvoril Zem a ľudí na nej? Aký má zámer s ľudmi do budúcnosti? Zaujíma sa o to, čo sa teraz deje vo svete? Chcel, aby svet vyzeral tak, ako ho vidíme dnes? Môžno nájsť odpovede na tieto otázky v Biblii?

Svět je plný živoucích obrazů

1. prosince 2012 v 8:58 Skryté súvislosti
Otevřel jsem knihu J. A. Komenského - Orbis Pictus a zůstal jsem fascinován schopností skutečného živoucího vzoru mistra učitele - učitele národů. Vzor velikosti získané moudrosti a schopnosti předávání poznání a vedení k moudrosti způsobem, který navozuje v přijímajícím člověku v naprosté samozřejmosti svou nenásilností schopnost přijímat a utvářet si vědomí souvislostí.