Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Putování na cestě lidského ducha 5

6. září 2012 v 9:06 |  Seriály
V předchozí kapitole jsme se zmiňovali o tom, že duše, vyvíjející se ve světlých jemnohmotných zahradách, ve svém zrání dosáhnuvší vzhledu podobného přibližně 15-ti až 17-ti letých mladých jinochů a dívek ve hmotnostech, jsou nápadně silně hnány k dalšímu rozhodujícímu kroku: ke vtělení do zmíněných již hmotností v sedmi světových částech.


Tento popud, či stálé sílící nutkání a chtění duší, vyplývá z jednoho zásadního důvodu. Duše, jež se vyvíjela od svého jemnohmotného zrození v zahradách pečujících vychovatelek - mateřinek, nemůže náhle ve zdejším prostředí již více získat pro svoji zralost. Nemůže se ale také vyšvihnout vzhůru, k Ráji, neboť k tomu není ještě její duchovní nitro dostatečně silné - prožhavené a zralé. Současně také i ostatní úrovně jemnohmotností jsou duši uzavřené, neboť tyto úrovně jsou v milostiplné moudrosti Tvůrcem vyhrazené pro prožívání a zrání těch duší, které již jednou či vícekráte byly inkarnovány, a které táhnou si tedy s sebou do těchto míst jemnohmotna již určitá vlákna, spojující je s pozemskými prožitky. Zákony Stvoření ochraňují tak v moudrosti čisté, ještě nezralé, mladé duše od světů, jež nesou v sobě již otisk silnějších vlivů a sklonů duší, které jsou cele vnořeny do životů ve hmotnostech.

Tak tyto mladé - ještě doslovně panensky čisté duše cítí se tak být přitahovány zákonitě do míst, kam jedině je jim umožněno vkročit. A těmito místy jsou právě vždy hrubohmotné planety, kroužící ve vesmírech hrubohmotných částí světových obcí. Pro tyto duše, toužící po dalším vědomějším prožívání, není v tento čas zralosti vůbec nic silnějšího, než toužebné přání vstoupit do hmotné schránky těla - narodit se do světa hrubohmotnosti a prožívat zde nový stupeň sebevědomého života v těchto podmínkách. Úplně na počátku věků hrubohmotných částí byly také tyto mladé duše přitahovány čistým působením zde napřed inkarnovaných - již zralých duchů, kteří zcela vědomě, v podpůrné přípravě hrubohmotných těl, inkarnovali se ze světlých výšin Stvoření ku pomoci v hrubohmotném vývoji na planetách ve vesmírech jednotlivých světových částí.

Jak jsme také již říkali, je v tomto čase zcela rozhodujícím, jaká světová část přitáhne svým zářením mladou lidskou duši k inkarnaci poprvé, neboť celý její další vývoj bude pak svázán s touto světovou částí, až do doby určitého stupně zralosti, kdy teprve pak smí ve svém vzestupu ke Světlu projít v tiché radosti opětně okolo přenádherných zahrad svého duševního dětství, v nichž kdysi procitla k jemnohmotnému životu a v nichž také určitý čas směla poznávat nádheru bytí v milostiplném díle Stvoření.

Je tedy velmi důležité, co v tomto okamžiku rozhodování u duše převáží, jaké záření je nejvíce pro ni lákavé. Ačkoliv se zdá, že hraje zde roli možnost libovolného výběru, vše je přesto podřízeno neúchylným zákonům Stvoření. Nakonec tedy duši přitáhne právě ta světová část, v níž svým založením smí se ona nejlépe vyvíjet v prožíváních, až do stupně zralosti, která jí umožní vystoupit vzhůru nad hmotnosti. Že zde tedy panují určité druhové rozdíly, napovídá tak důsledně přemýšlejícímu čtenáři skutečnost, že světových částí je sedm.

Těchto sedm částí pak plně dostatečně poskytuje takovou rozmanitost života, jež je přímo potřebná k prožívání všech duchovních zárodků, k jejich plnocennému vývoji. Není také možné v průběhu zrání duše putovat mezi těmito částmi, jak ona by snad po tom pak zatoužila. Vlákna, která jsou s ní v osudovém koberci jejího bytí spojena, táhnou jí vždy, ať v období života ve hrubé hmotnosti nebo v období mezi životy v hrubohmotnosti, tedy opravdu vždy k putování jen jednou jedinou určitou světovou obcí, jež ji přitáhla úplně na počátku, v jejím prvotním rozhodování.

Proto také, když Ježíš hovořil naslouchajícím o splacení všeho, do posledního haléře, myslel tím to místo, jež je zákonitě s člověkem spojeno vlákny, která musí odložit tam, kde tato vlákna měla svůj počátek - tedy v hrubohmotnosti nebo v jemnohmotnosti dané světové části pozdějšího Stvoření.

Nyní se ale vraťme zpět, k místu, kdy jsme hovořili o tom, že mladá duše, která je vnitřně doslovně hnána k dalšímu vývoji, má právě vzezření mladistvých dospívajících na Zemi ve věku 15 - 17 let. To vše je dáno tím, že v tomto vzezření jest obsažena trvalá zákonitost vývoje lidské duchovní jiskry. A právě ve formě mladistvého vzezření je obsažena zásadní změna záření, kdy v období adolescenční zralosti, ať již hrubohmotného či také jemnohmotného duševního těla, je duchovní jiskře umožněno, aby směla silněji pronikat navenek. Je to právě tak, jako když u dospívajícího jinocha či dívky pojednou začne se ozývat silná touha, stát se plně samostatným a v této samostatnosti uplatňovat se v okolním světě za účelem nalezení svého vlastního užitečného rozvinutí sil, v mnoha nepřeberných možnostech prožívání. Tak také i mladá duše, jestliže dosáhla zralosti, která právě odpovídá vzhledově zasněnému mladému vzezření, touží se rozletět kupředu, vstříc novým, dosud neznámým prožitkům.

Tento popud a neutichající nutkání přerůstají pak až v neúnosnou touhu po prožívání ve hrubé hmotě, touhu, která právě je oním momentem, kdy v síle tohoto chtění smí se pak vytvořit spojující vlákno s určitým místem již žijících lidí ve hrubohmotnosti, kteří nejlépe mohou nabídnout duši, svými vlastnostmi stejnorodé místo ke zrození. Tím začíná se pro duši zcela nová kapitola v jejím bytí. Onen zmiňovaný vzhled mladistvého člověka, jak jsme již vícekráte hovořili, je u duše také vždy zákonitou podmínkou zralosti pro spojení s hrubohmotným tělem. Teprve tento vzhled, tato zralost mladé duše, vytváří dostatečně silná záření, z nichž mohou pak bytostní připravovatelé tkát astrální a také konečně i hrubohmotnou podobu těla, jež má člověk jako most k prožívání duše v hrubohmotnosti. Jestliže je pak duše ve své zralosti ještě nevyvinutá, pak chybí jí vždy nutná síla k vytvoření potřebného záření k tomuto přemostění.

Nutno zde dodat, že také ony úplně nejmladší duše, podobny zcela malým dětem, jsou vždy cele a jedině naplněny krásnými prožíváními v zahradách jemnohmotna, a tím v přirozenosti netouží prozatím po ničem jiném, než zůstávat zde a hrát si s ostatními. Teprve v určitém vývoji, jenž, jak jsme se zmiňovali, může trvat až tisíce pozemských let, smí se v těchto dětských duších vynořovat spolu s poznáváním okolního života otázky, co je dál za okolními horizonty. Tiše tak vyrůstají a sílí otázky jako kupříkladu: kdo jsou všechny ty nádherné bytosti okolo mne, kde je jejich původ? Také i ony se zrodily v kalichu květu jako já, jak vyprávějí naše nejlaskavější mateřinky, které si s námi hrají? A co já, co budu dělat, až budu velký jako ti rytíři a nádherné paní, o nichž jsme slyšely vyprávět, a z nichž nás také již několik vícekrát navštívilo na své pomáhající cestě dolů? Kde je vlastně ono dolů?

Teprve tyto otázky a nutkavé hledání odpovědí na ně jsou postupnými impulsy k sílení a zrání dětské duše, pobývající v jemnohmotných zahradách. Teprve až duše pokročí a část odpovědí poznává či spíše začíná tušit, tu probudí se u ní ona touha, jež je ozvěnou jejího vlastního duchovního nitra. Toužebné přání po tom, stát se plnocennou bytostí ve Stvoření se v duši stále více zesiluje. Tím však začíná se pro ni odvíjet zcela nová kapitola jejího bytí. Tato kapitola je pak zákonitě vedoucí k jejímu prvnímu zrození do lidského těla v hrubohmotnosti.

© 2006, VOLÁNÍ, s.r.o. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 louboutin outle louboutin outle | E-mail | Web | 3. září 2013 v 5:49 | Reagovat

Wu Duanyang speaker asked, his brow slightly corrugated, and my heart there is a trace of unhappiness. "Hmm." Kam Chi should be a cry. "How painting in the living room?" The Wu Duanyang puzzling question. Kam Chi usually painting in his room, rarely out of the door bracket sub-painting. Her painting, some of the things a mess, the generally a painting after the birth, her room always with the wind swept messy, artists atmosphere and shocking. People a little pretentious works of art have no doubt that this artist Ikuno by Chi. Looked, this living room is cluttered everywhere Fang Chen 4K or 8K drawing paper, gouache paint scattered on the ground, not dry the several pigments mixed with sewage, sofa suddenly appeared on the drawing pencil and eraser ... Wu Duanyang eye closing all of a tight, eyebrows, lip slightly drop-down.<br/> This is not today, rumors untrue ah. "  Ancient Linger face is dull: "As you can see, your curiosity has been satisfied, immediately get out of the line of sight of the lady now."  Shangguan soaring to hear so Senleng blunt voice did not get angry, but linger on the excited light, somewhat sexy red lips smile deep, firm heart he wants to break the pawn at the moment, he Shangguan Lingyun, but the woman's killer. Unexpectedly, the front of this ugly even the slightest without his temptation. Also treated so brutally. This woman aroused his inner wild factor, you want to conquer her factor.  Today to this General government harvest really is not small, ah, a widely rumored that the weak Ugly, but courage Superman, and sure enough, inside heaven and earth ah, no wonder the emperor to the high price of the dowry. It turned out that in front of the woman is really a key pawn. <br/> Wu wife? The first people to call her. "I do not particularly like to eat, Mr. Wu disposes it." Kam Chi Road. "Yes." The waiters Road. After Wu Duanyang decided a good dinner dishes, the waiter walked away. "Who is he?" He poured a cup of hot tea to her. "Luyou Feng." "Oh, is not it?" He grinned almost laughed out loud. Kam Chi looked puzzled: "Why are you laughing?" "So you also have admirers." Kam Chi meal sounds how it so ironic.Wu Duanyang not home on Kam Chi, at first        do not feel at home do not have a maid be wrong. Until she was always cleaning some of his belongings with the matter, skin allergies and severe water rash, itchy and uncomfortable. Kam Chi many days to eat out, Wu Duanyang If not, she had a so-so taking a dip in a bucket to a barrel. Until intolerable, prop mother Ruan Ling introduced a reliable part-time bell aunt. <br/>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama