Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim!

11. dubna 2012 v 9:00 |  Český inštitút
Veliká, ve své všeobsáhlosti jednoznačná slova, která pronesl Syn Boží Ježíš, když odpovídal naslouchajícím na otázku, jak mají jíti správně svým pozemským životem! Jasná, zářivá slova! Přesto však jim doposud nebylo porozuměno správně! Tehdejší naslouchající, stejně tak jako i dnešní lidé, přijali tato slova příliš povrchně a ve své vlažnosti v přemýšlení vysvětlovali si je potom tak, že význam Ježíšem promluvených slov vede člověka k osvojení si shovívavosti v přístupu k druhým, shovívavosti k jejich chybám a nedostatkům, v naději, že také oni budou pak zpětně shovívavější k takto jednajícímu.


Přestože jedná se o úplné překroucení významu slov, spatřovala se v tom všem dokonce veliká milosrdnost, považovalo se to za vysoký stupeň soucítění s druhými a jako koruna všeho, hledala se v takovém jednání povznášející láska jako nejvyšší cíl, k němuž se lidé mohou přiblížit! Byl li pak někdo, kdo nesouhlasil s takovým výkladem slov, použilo se ihned proti němu varovně, jako podpůrného odkazu Ježíšových slov o odpouštění bližním!

Tak lidé dokazovali a ještě i dnes stále dokazují, že nepochopili Pravdu, nacházející se ve slovech Syna Božího! Jako mnohé jiné i tato pomáhající slova se velmi brzy po tom, co je Ježíš pronesl, lidmi přizpůsobila jejich vychytralému myšlení. Stačí se dnes jen dobře rozhlédnout! Kde se tak o tomto zkřiveném výkladu přímo nehovoří, tam se podle něho zcela jistě jedná! Těch několik chvályhodných výjimek nezadrží již celkový obraz úpadku! A takový způsob výkladu postihl jako mor největší část Slov Syna Božího! Dosáhl nakonec tak hrozného stupně snížení Ježíšova poselství, že církevními duchovními je již po staletí po hledajících lidech požadováno jako to nejvyšší možné právě jen bezobsažné uvěření v Krista a jeho Oběti na kříži!

Poznání toho, že jediné, co může přinést lidským duchům skutečnou záchranu a spásu, je pravé pochopení a přijmutí Slova Pravdy a také věrné zaopatřování se podle něho v celém životě, se postupně odsunulo zcela stranou jako vedlejší a nežádoucí!

Přitom jedině ono pochopení Ježíšových slov přináší občerstvující Světlo a tím i východisko pro všechny životní úseky. Bez správného pochopení Slova Pravdy zůstává dnes duch člověka na cestě Stvořením bez té nejdůležitější pomoci, třebaže se pozemsky považuje za věřícího!

Ještě jednou tedy vyslechněte:

"Co nechceš, aby druzí nečinili tobě, nečiň ty jim." Tato slova správně znamenají: "Žij tak, abys byl vždy, za všech okolností ve svém životě spravedlivým, čistě jednajícím vůči svým bližním, aby pak i oni, v poznání tvého příkladu, mohli být stejně jednajícími vůči tobě i vůči druhým!" Není přece těžké porozumět správně Slovům Pravdy, která jsou vždy prostá a dětsky srozumitelná. Těmto slovům je schopen porozumět správně každý, jestliže jen opravdu chce!

Kdo tedy pak přesto takto nejedná, nemůže očekávat, že s ním bude jednáno jako s čistým a spravedlivým! Naopak! Takový musí žít v očekávání přísného a důsledného návratu odplaty svého nesprávného jednání.

Vždyť kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to přece podporování zla ve Stvoření! Tak tomu ale není! Slova také jasně hovoří: "Ty sám, člověče, musíš usilovat o to, činit dobro!" Obrací se tak na lidského ducha s požadavkem trvalého konání dobra.

Proto se každý z lidí musí obzvlášť pečlivě zabývat tím, aby snad nečinil bližním na své cestě něco, co by ho pak ve zpětném působení zadržovalo v úrovních vzdálených Světlu. Musí se člověk proto konečně správně naučit poznávat především jádro slov Syna Božího, neboť právě v tomto živoucím jádru tkví pro něho ukrytá netušená pomoc a záchrana. Nečinit druhým něco, s čím se člověk sám nechce na cestě ke Světlu setkávat. To znamená jediné: sám nejprve žít zcela podle Božích přikázání, žít v souladu s Vůlí Stvořitele!

Takový člověk se pak bude zdaleka vyhýbat tomu, aby činil druhým něco špatného, a to ve všech směrech! Zlo jest přece vždy zlem! Nemůže proto jako zlo přinášet nikdy nic jiného než škodu a utrpení bližním! Je tak proto něčím nepochopitelným, že i přes poznání tohoto nebezpečí se dnes, stejně tak jako v dřívějších dobách, daří zlu velmi obratně pronikat právě až do řad služebníků Božích na zemi! Skrze vlažnost a povrchnost proniká postupně do způsobu myšlení těchto služebníků, kteří přitom měli zůstat těmi nejbdělejšími! To je rouhavost, jaké není ve srovnání s čímkoliv ostatním rovno! Naštěstí však takové zlo pozná snadno každý člověk, který je schopen i jen toho nejprostšího cítění! Temno musí se nakonec dříve či později projevit ve svém jednání vůči bližním, a to bez ohledu na vznešená slova, která jsou podávána navenek. Boží Vůlí vynucený pohyb ve Stvoření donutí vždy k odkrytí masky, byť by to bylo jen v projevu té nejmenší maličkosti! Všichni stoupenci nejrozličnějších směrů, stran a sdružení musí si proto dávat dobrý pozor právě na zdánlivé maličkosti v jednání svých vůdců! Pak budou bezpečně ochráněni před tragickými škodami velkého rozsahu! Je potřeba si tedy jen dobře pamatovat, že právě v projevovaných maličkostech ukrývá se zárodek skutečného chtění člověka!

Tak také kupříkladu zůstane i pomluva vždy jen odporným morálním špiněním bližních, jedno, byla li použita v naivní snaze sloužit dobré záležitosti. Je to hrozné! Je to dokonce horší, než se dnes obecně myslí! Vždyť stejným způsobem postupovalo se i dříve, kdy se tehdejší služebníci církve také rouhavě domnívali, že pomluva ve službách světlému cíli není ničím zlým! Domnívali se, že taková účelová lež je v zákonech Stvoření povznesena nad zlovolnost a špinavost jiných pomluv, jestliže je pronášena v tom nejoddanějším chtění sloužit veliké věci!

Avšak tito zlo působící lidé na něco důležitého zapomněli! Zapomněli na neúplatnost a neústupnost Svaté Boží Spravedlnosti! A právě tato Spravedlnost soudí nyní každého člověka! Je jedno, jestli je to pak lidem veřejně známý pomlouvač a lhář či dovede li takový člověk své pletichy dobře skrývat, anebo nosí li snad dokonce dočasně pozemský šat služebníka Božího! Spravedlnost Svatého soudu vede konečný úder proti všemu zlu, jako označenému druhu ve Stvoření. Je tak pro tuto Spravedlnost zcela vedlejší, kde všude se tomuto zlu u lidí podařilo zahnízdit! Proto zhroutí se nyní nutně všechno, co je vystavěno na základech, vycházejících ze špinění a nenávisti vůči bližním, jedno ať jde o stát, rodinu či také náboženské společnosti, hlásící se vnějškově k velikým myšlenkám!

Nic nezůstane bez odplaty Božích Zákonů!

Proto pamatujte:

Máte stát v životě vždy tak, abyste činili svým bližním jen dobré! Ale neobávejte se je přitom zároveň i kárat, jestliže si to respektování Spravedlnosti v dané chvíli bude vyžadovat! Vnitřně zdravý člověk citlivé napomenutí vždy přijme, jestliže pozná, že jedná se v dané věci o správné dodržování Boží Vůle! Jen více svěžího závanu do dusivého houští pozemského nihilismu! Pryč s chorobnou hnilobou duchovních povalečů, kteří se domnívají, že správné je tolerovat zlo, jestliže pak oni sami mají na základě toho ještě klid na své malé radosti! Je to jen jed, jestliže někdo míní, že Slova: "Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim", platí tak, aby zlo, které zde na zemi vytváří temno, bylo necháno v klidu, aby nebyla odkrývána špína a hnus, a lotři nebyli napomínáni! To vše za účelem toho, že zbude jim oplátkou dočasně trochu klidu na vlastní duchovní hloubání! Pryč konečně s tímto jedem! Považte: na zemi nemůže přece žít Světlo s temnem v klidu vedle sebe! Vzpomeňte jen na dobu před sedmdesáti roky, kdy se mnozí domnívali, že zlu je možné ustupovat splňováním jeho požadavků! Pro tuto falešnou představu neváhali pak tito lidé obětovat celé státy a tím i své bližní! Tvrdí li tedy někdo ještě i dnes, že tomu tak může být a že se nedá dokonce proti tomu nic dělat, pak takový člověk ve skutečnosti dosud nepoznal Světlo a Pravdu! Dobro a zlo nemohou spolu jít stejnou cestou! To se jednou provždy vylučuje! Buďte proto trvale na stráži, abyste tyto dva protipóly vždy správně poznávali!

Nenechte se pak také obelhávat myšlenkami, že temno je zde na zemi snad silnější než Světlo! Tyto myšlenky přináší jen malomyslnost a tím již dopředu kolísání a pád v každém postupu!

Raději si proto každý trvale opakuj: Co dobrého činím pro druhé, to oni budou pak dávat dalším lidem!

Kdo slouží Bohu v plné zralosti svého Světlem prozářeného ducha, ten vždy slouží také i lidem k jejich dobru, přestože mnohému může se jevit často příliš přísným a vážným! Buďte trvale bdělými, abyste směli ve zvratném působení ve Stvoření poznávat jedině požehnání vlastního chtění a jednání!

Nenechte se ještě nakonec také sami zaskočit, byť by to bylo jen na okamžik zištným rozumem, který je vždy hotov poradit, že veliký cíl sám o sobě posvěcuje již prostředky vedoucí k úspěchu! Že snad nezáleží na způsobu vedoucím k cíli, nýbrž na cíli samotném!

Odvrhněte tyto myšlenky jako to nejjedovatější ovoce, nabízené úskočným hadem! Přijmutí tohoto druhu jednání i jen jedenkráte znamená pro lidského ducha smrtelné nebezpečí! Nepodceňujte to! Buďte vždy na stráži svým citem! Ke konečnému vítězství vás pak zahalí pomáhající plášť Světla, působící ochranně před veškerým temnem! Plášť, který smí obdržet každý, kdo z celého svého nitra touží nyní působit čistě a spravedlivě ve službě Světlu!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Radosť Radosť | E-mail | 15. dubna 2012 v 11:12 | Reagovat

To čo dal ľudstvu Ježiš, to Abdrushin potvrdil, očistil od bludov a lží, ktorá tam niekto vložil, a doplnil, hoci všetko ešte nebolo povedané, to až bude po Veľkej očiste Zeme, keď Kráľ kráľov Imanuel zasadne na trón na Zemi....

2 Louis Vuitton Handbags Outlet Louis Vuitton Handbags Outlet | E-mail | Web | 13. září 2012 v 17:35 | Reagovat

great advice and discussing,I'll get this amazing for me .thanks!

3 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 19. září 2012 v 18:11 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

4 louis vuitton louis vuitton | E-mail | Web | 15. října 2012 v 10:37 | Reagovat

Single will accept to analysis with methods accept Louis Vuitton purses about-face out to be? In the aboriginal 19th aeon Louis Vuitton able as accouterment attache meat packer for alone a acknowledged French group.It's bulk one belief were to blueprint accessory that had been amplitude astute and as such are effortless to assemblage present in railroad band carriages. Accept it acquired acceptance actuality at unbelivable abounding velocity. It all will not yield continued if the man's rivals was apparently nintendo wii amateur his own style. Once Louis Vuitton ski slopes it's accoutrements that includes aboriginal band calm with checkerboard behaviours.Located in 1854 the exact Louis Vuitton accumulated came into existence, artlessly because biking accoutrements amorphous to get replaced accepting Vuitton's guidelines bare for bags. Who absolutely appropriate anatomy can absolutely handbags as compared to anyone who concluded up getting a specialized from essentials. Traditionally the actual Noe duke accoutrements agitated 5 containers on wine. To auspiciously Louis Vuitton's big abruptness to anyone any Noe confined was advised actual able-bodied liked, that's why it wasn't a continued time afore flush changeable accommodating began to move this action chic suitcase.Often the Damier Fabric body debuted of 1888.

5 jamshid jamshid | Web | 8. září 2016 v 23:39 | Reagovat

půjčka 4000 na účet :-x

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama