Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O Pravdě

7. března 2012 v 9:58 |  Český inštitút
Pravda! Kdy bude konečně na zemi správně rozpoznána pravá hodnota tohoto pojmu! Že mu nebylo dosud vskutku porozuměno, můžeme vidět dnes a denně na celé zemi, jedno, projdeme-li státy a národy od východu k západu, či od severu k jihu. Všem vážně hledajícímu musí být až podivno, s jakým zmatkem v mnohých společenských poměrech je v dnešní době spojován vysoký pojem: Pravda.


Všeobecný jarmark v této věci je však způsoben jen škodlivou blahovolností poměrů, jež dovolují mnohým, se samozvanou osobivostí nárokovat si "patent pravdivosti" dokonce i v těch nejsměšnějších vědeckých, společenských i politických věcech. To však je možné jenom za dosavadních podmínek povrchního uvažování většiny, neboť v celkovém zmatku a chaosu je dnes již téměř zastřeno pravé vyciťování všech pojmů, vložených do Stvoření.

Nutno však vzít zde v úvahu také i poctivé snažení mnohých, kteří s vytrvalým úsilím snaží se nalézt již konečně pravý obsah vysokého pojmu Pravda, neboť tuší, že s ním jest spojeno i odhalení čehosi skutečně velikého. A to není pozorováno nesprávně!

Pravda! Dosud nebylo bráno v potaz to nejdůležitější, totiž, že ke správnému porozumění pojmu Pravda chybí zde tolik potřebný klíč. Chybí-li tento klíč, zůstává Pravda stejně tak jako i další nesprávně pochopené, a proto také mylně používané pojmy, stále mimo své zářivé výsadní místo, na které nezpochybnitelně patří.

Pravda! Je přece všeobecně známo, dokonce i mezi dnešními lidmi, že nalezl-li kdo hledanou, skutečnou Pravdu, nalezl spolu s ní i pravé poznání svého Stvořitele. Tak také i ten, který vydal se hledat svého Boha, nalezl současně s Ním Pravdu. Pravda jest tedy neoddělitelně spojena s Bohem! Ona jest součástí Jeho Samého!

To je ten klíč, který otevírá bránu k poznání neměnitelné Pravěčné Pravdy, přebývající u Boha. Pramení-li však podstata Pravdy z výšin, z dokonalosti od stupňů Stvořitelova trůnu, je snadné pak pochopit, že se vymyká i porozumění ryze pozemského smýšlení, tedy rozumu, plně připoutanému k této hmotné zemi. Zde musí se lidstvo pozvednout k pochopení Pravdy jemnějšími prostředky, jimiž je k tomuto od Stvořitele obdařeno. Prostředníkem k poznání a pochopení Pravdy jest v člověku to nejvlastnější, duch. Duchovní jádro, jež dává nám o sobě vědět svými citovými záchvěvy. Jinak řečeno, cit nese v sobě na povrch vědomí, hlas ducha! To musí být základem pro každé další zkoumání a pátrání po Pravdě. Zde není jiné cesty! Bez osvojení si pravého naslouchání svému citu zůstane jeden každý trvale daleko vzdálen poznání Boha a tím také i Pravdy, jež je s Bohem neoddělitelně trvale spojena. Pochopí-li toto hledající jako základ pro své hledání, stane se jim pak cesta ke Světlu, k osvobození ze zmatků, mnohem snadnější a schůdnější.

Pamatujte: Pravda jest!

Ona jest v Bohu a také působí v Jeho Vůli! Pravda je základním kamenem všeho Bohem stvořeného a také se ve Stvoření trvale projevuje. Její projevy možno nazvat zákonitými, či jinak řečeno Zákony Stvoření. Na těchto Zákonech vznikl vesmír i země a spolu s ní a se vším ostatním také i člověk, jenž nemůže se proto snad z vlastní vůle postavit mimo tyto živoucí Zákony. Je jim jako tvor podroben, ať chce či nechce to poznat nebo přiznat. Těmto neochvějně pracujícím Zákonům je také zcela lhostejno, je-li pozemský člověk ochoten jich dbát, či nikoliv. Ony trvale působí a ve své neomylné spravedlnosti přináší také člověku zpět ovoce jeho činů a rozhodnutí. Lidé nechtěli to jen dosud správně poznat, protože ve světovém řádu jest doba obsahující v sobě setbu - činy a sklizeň, neboli zpětné působení často delší, než jeden pozemský život. Proto dosud ta nechápavost nad tím vším, co se tak zdánlivě navenek jeví jako nespravedlnost, nazývaná mnohými, v reptání, osudem. Ve skutečnosti tomu tak není a nikdy nebylo! Světové Zákony, pocházející z moudrosti a dokonalosti Stvořitele, měří veškeré konání, myšlení a cítění lidí až do těch nejjemnějších odstínů.

Uchopí je do vláken velikého oběhu, aby nakonec umocněné silou vzrůstu, vrátily je v pravou chvíli zpět k původci. Zde potom tyto přinesou znásobené požehnání, byla-li setba dobrá, nebo bolest a útisk, jednalo-li se o setbu zlou. Tak mohou tyto Zákony přivodit schraňováním a rozmnožováním činů, myšlení i cítění člověka jeho trvalý vzestup, zušlechtění nebo trvalý pád až ke konečnému duchovnímu zániku a rozkladu. V rukou člověka zůstává tedy neoddělitelně možnost rozhodnutí! To jest ta páka, která dává vědoucím lidem tušení dalších cest jedinců i národů. Člověku je umožněno jeho svobodnou volbou stoupat vzhůru na křídlech míru a lásky, nebo se řítit dolů v ovzduší otráveném nečistotou a vášněmi nejrůznějšího druhu.

Pamatujte tedy ještě jednou! V rukou jedinců i celého lidstva tak zůstává vlastní schopnost svobodného rozhodování se. Následky však vymykají se možnosti dalšího ovlivnění, kromě nové změny nastavení páky. Tak je v Zákonech Stvoření zakotvena nejvyšší a zároveň nejpřísnější spravedlnost, vzdálená možnosti lidského ovlivnění či úplatě!

Lidé dřívějších dob, mající schopnost vyciťovat také jemnějších vláken Stvoření, nazývali tento, v podstatě prostý a přehledný děj, působením "Božích mlýnů". Nebyli tolik vzdáleni od skutečnosti, neboť neúplatné působení Zákonů jeví se často, v případě nesprávného či dokonce úmyslně zlého jednání člověka, jež se k němu nakonec nejrozličnějšími formami v prožívání s jistotou navrátí, v podobě tvrdého omílání. To vše způsobují si však lidé sami svou neznalostí Boha a Jeho Pravdy, od Prapočátku trvale vnikající do díla Stvoření. I přes všechno utrpení, vracející se k nim jako následek nesprávného jednání, potácí se životem otupělí, vydáni všanc trvale pracujícím Zákonům bez jakékoliv vůle k jejich pochopení. Přitom již každý měl příležitost v opakování svých pozemských životů nalézt Pravdu. I ti, kteří jsou dnes ve svém rozumovém způsobu často největšími odpůrci vědění o Bohu, nesou v sobě prožití, kdy i oni, ve svých kdysi světlejších chvílích, chápali svým duchem alespoň zčásti Pravdu a s vnitřní blažeností prožívali její oživující a osvobozující účinek. Nyní se však vzpírají a všemi prostředky snaží se otupit v sobě cit svého ducha, aby snad neztratili na své "racionální" otužilosti, jak to mnozí s úsměvem nazývají v družných hovorech nejrůznějších kruhů. Že však se tím označují vůči ostatnímu Stvoření a především vůči Stvořiteli za svým způsobem znetvořené ve smyslu pravé lidskosti, netuší, neboť k tomu jim chybí právě schopnost jemnějšího vyciťování.

Lidé, kteří nechtějí znát Pravdu, a kteří trvale plaše obchází svá probouzející se niterná pohnutí, jsou ve skutečnosti politováníhodnými. Avšak není možné pro ně mít pochopení, neboť oni ve své povýšené odmítavosti Boha a Pravdy působí v nádherném a průzračném díle Stvořitelově jako jen škodu přinášející přízemní tvorové, zavádějící všechen okolo jsoucí život do zvrácenosti, zmatku a beznaděje.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Platoš Platoš | E-mail | 7. března 2012 v 15:39 | Reagovat

Pravda objektívní -jsou zákonitosti, podle kterých se všechno děje(vůle Boží)
Subjektívní pravda - průběh dění podle zákonitosti z úhlu pohledu subjektu.
Platoš

2 Radosť Radosť | E-mail | 8. března 2012 v 16:07 | Reagovat

Abdrushin - Co je Pravda?

Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest „Jsoucí“! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu „opírá“.

Proto jest jen to, co přichází z Pravdy, také skutečně žijící a všechno ostatní jest podrobeno změnám ve smrti. Z toho důvodu jedině to, co přichází z Pravdy, bude moci obstát a všechno ostatní zajde. Nakonec zůstane jedině Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, jež může býti přineseno jen Vyslanci Božími, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě a tedy v sobě jsou skutečně živí! Žádný lidský duch a žádný duch z onoho světa není schopen to dokázat. Nemá k tomu vůbec žádné možnosti. Z toho důvodu nemůže nikdy to, co bylo lidským rozumem vymyšleno a lidským duchem poznáno, v sobě nésti pravý život. Zůstává to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, neposlouchejte je!

Tím nejsou snad míněny jen mnohé sekty a společnosti, nýbrž také falešná dogmata všech velkých náboženství. V této době není žádné obce, která by skutečně sledovala pravou cestu. Ani lidská horlivost, ani nadšení neodstraní často úplně falešné ukazovatele cesty, které lidská chytrost postavila na správnou dráhu. Kdo jim důvěřuje, ten nedosáhne cíle ani při nejlepších vnitřních vlohách.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!

Abdrushin- Odpovědi na otázky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama