Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Judášov bozk

26. srpna 2011 v 10:05 |  Na zamyslenie
Uplynulo už viac ako dve tisíc rokov od doby, keď Ježiš, stelesnenie dokonalej Božej Lásky, pôsobil medzi ľuďmi, prinášajúc každému možnosť oslobodenia sa od temna pre vzostup do úrovní Svetla.


Temno poznalo nepochopiteľnú veľkosť tejto milosti pre celé ľudstvo a snažilo sa všemožne ju zmariť, len aby mohlo udržať na Zemi svoj vplyv; aby nadvládou rozumu nad všetkým duchovným, ktoré sa prejavuje prostredníctvom neskaleného citu, mohlo víťazne triumfovať a ne­našiel sa už nikto, kto by si udržal čisté duchovné spojenie so Svetlom a stal sa hodným Božích milostí pre svoju duchovnú záchranu i povzne­senie Zeme.

Pre tento rafinovaný účel si temno zvolilo obzvlášť zákernú taktiku, na ktorej sa podieľali zástupy padlých duchov. Postupným zvádzaním snažilo sa strhnúť na svoju stranu predovšetkým práve tých ľudí, ktorí mali pomáhať samotnému Ježišovi počas jeho pozemskej púte svojimi obzvlášť rozvinutými darmi a schopnosťami.

Temno dobre vedelo, že ak sa mu to podarí, tak schopnosti, ktoré títo ľudia v sebe smeli milostivo rozvinúť preto, aby slúžili Svetlu, budú môcť potom využiť už len proti Svetlu samotnému. A to by bol začiatok neskoršieho nesmierneho zlyhania ľudstva! Temno doslova syčalo radosťou a bujnelo vo svojej odpornej nízkosti, keď sa mu v tomto smere podarilo dosiahnuť čo i len malý úspech, dávajúci mu nádej na neskoršie dosiahnutie svojich zámerov a zničujúce zavŕšenie svojho zhubného diela.

Bol to nemilosrdný a neľútostný boj zo strany temna. Neprislúcha nám povýšenecky hodnotiť ľudí a ich správanie sa v tej dobe, hoci cesta stelesnenej Božej Lásky sa skončila tragicky a nevinne preliata krv na kríži vrhla ľadový tieň na celé ľudstvo, ktorý nebol do dnešných dní ani čiastočne presvetlený.

Predsa si však pripomeňme, pre nutnú výstrahu a podporu duchovnej bdelosti v dnešnej osudovo vážnej dobe, osobu jedného z najbližších Ježišových spolupracovníkov - učeníka Judáša Iškariodského. Učeníka, ktorému Ježiš milostivo dovolil, aby mu slúžil pri výstavbe Božieho kráľovstva na Zemi, no ktorý sa stal pre svoju slabosť nástrojom temna a zosobnením zrady voči samotnému Ježišovi.

Kruh Ježišových učeníkov stelesňoval zastúpenie základných duchovných druhov, ktoré bolo potrebné, aby v jeho súzvučnom zachvievaní mohlo byť vytvorené duchovné premostenie k celému vtedajšiemu ľudstvu. Každý učeník niesol v sebe preto predpoklady byť týmto špecifickým duchovným premostením k určitému ľudsky duchovné druhu, ak by stál vo svojej úlohe správne podľa Božej Vôle a sám bol spojený so svojim duchovným vedením.

Judáš mal v sebe v porovnaní s ostatnými učeníkmi rozvinuté celkom výnimočné predpoklady, pretože okrem ušľachtilého citu, ktorý mal v ňom prevládať, disponoval na tú dobu dosť obratným rozumom a jeho analytickými schopnosťami. Ak by dokázal túto schopnosť skutočne viesť vyvážene pod vedením svojho ducha tak, ako to malo byť, bola by jeho osoba pre vtedajší kruh učeníkov veľkým prínosom v boji s vtedajšími ľuďmi rozumu, ku ktorým patrila i židovská náboženská elita.

Avšak opak sa stal skutočnosťou. Judáš, na ktorého sa Ježiš v tomto smere spoliehal a ktorému dôveroval, nechal v sebe prerásť dispozície rozumu až do tej miery, že v ňom potlačili jemné citové záchvevy ducha a tým aj pokornej lásky a následne sa začal - bez toho, aby si to uvedomoval - povyšovať pre svoju výnimočnú rozumovú prednosť nad ostatných učeníkov.

Uznával síce stále Ježiša, ako Syna Božieho, ktorý má na Zemi osudovo vážne poslanie pre celé ľudstvo, ale postupne si stále viac pripúšťal myšlienky, že aj Ježiš sa predsa môže mýliť, pretože sa nachádza mimo Božský pôvod svojho Otca a na srdečnú a dôverčivú detskosť niektorých učeníkov sa začal pozerať pohŕdavo, ako na určitý prejav zanietenej, hoci oddanej naivity - naivity, ktorá nedokáže vidieť skutočnosť v jej pravej podobe.

Bez toho, aby to vo svojej povýšenosti postrehol, bola jeho pôvodná čistá dôverčivosť, ktorú tiež začal súčasne u ostatných odsudzovať, nahradená chladnokrvnou vypočítavosťou. Vypočítavosťou, ktorá ho najskôr postupne začala duchovne oddeľovať od Svetla a prerástla až do takej miery, že peňažný zisk povýšil v sebe nad Vôľu Ježiša a Jeho spravodlivé požiadavky.

Ježiš si pritom uvedomoval, že úloha Judáša bola v tomto smere nesmierne náročná, pretože po páde ľudstva do nadvlády rozumu, mal každý, komu bola pridelená podobná úloha ako Judášovi, veľmi sťažené podmienky a bol v trvalom ohrození pádu v dôsledku rozumu.

Avšak Ježiš vedel aj o obrovských milostiach, pripravených pre splnenie takejto úlohy a preto až do poslednej chvíle dôveroval tomu, že Judáš sa napriek svojmu zakolísaniu napokon odvráti z objatia desivého temna a zvíťazí v ňom cit, láska a srdečnosť nad pýchou a neovládaným rozumom. Vrúcne prosil Otca za Judáša a jeho vradenie sa do vernej Služby, ako aj za celú Zem, ktorá stála už len krok od hrozného pádu.

Žiaľ, temno si bedlivo striehlo svoju dobre rozohranú hru. Stupňujúca sa zaujatosť nedopriala viac Judášovi, aby precitol a našiel cestu k svojmu Pánovi počas Jeho života na Zemi. Jeho srdce ostalo zatvrdnuté pocitom vlastného nepochopenia, ba až pocitom krivdy a len občas sa v ňom ozval hlas svedomia, ktorý dával jemne tušiť, že všetko by predsa len mohlo byť napokon inak, než si Judáš predstavoval.

Tým bol narušený ochranný kruh učeníkov, ktorý mal ako pevná hradba chrániť Ježiša pred množiacimi sa zákernými útokmi okolia. Víťaznému prieniku temna skrze vtedajšiu pozemskú moc nič nestálo v ceste k triumfálnemu úspechu.

Keď sa Ježiš v Getsemanskej záhrade modlil počas jednej z posledných nocí svojho života za osud Zeme a ľudstva, pristúpil k nemu Judáš. Pozdravil Ho a priateľsky pobozkal na čelo. Týmto symbolom zrady zavŕšil svoj pád a zlyhanie, pretože práve týmto bozkom dal číhajúcim rímskym vojakom znamenie, koho majú zajať a vydať do rúk bezohľadnej rímskej moci.

Vtedy sa Ježiš pozrel na Judáša a s jasným obrazom jeho ziskuchtivých myšlienok, celkom odvrátených od Vôle Svetla, dodal: "Judáš! Bozkom zrádzaš Syna Božieho?!"

Ako údery hromu zazneli tieto slová ťažkej obžaloby do duše tohto učeníka, ktorého len citové otupenie ešte chránilo pred poznaním svojho zlyhania a následným duševným zrútením.

Rozpisovať ďalší priebeh tohto deja nie je cieľom tejto prednášky. Je však potrebné, ba priam nutné, zvolať nasledovné slová:

Judáš zradil kedysi Syna Božieho priateľským bozkom na čelo za tridsať strieborných. Čím všetkým však zrádzajú ľudia dneška, vo svojej súčasnej zaslepenosti, hrabivosti a pýche, hodnoty čistého ľudstva, Spravodlivosti a Lásky?

Ježiš videl zreteľne vtedajší duchovný stav Zeme a zasľúbil ľudstvu príchod Tešiteľa - Ducha Pravdy, ktorý mal pred vyvrcholením ohlasovanej doby posledného Súdu očistiť Jeho Posolstvo od všetkých nánosov ľudských prianí. Toto zasľúbenie sa naplnilo príchodom Ducha Pravdy na túto Zem a prinesením nového uceleného Poznania o Stvorení. Tým bola daná ešte jedna nepochopiteľná šanca celému ľudstvu napraviť svoju hroznú vinu proti Božej Láske. Mnohí z nás toto ucelené poznanie Ducha Pravdy smeli nie len spoznať, ale aj prijať s vďakou a odhodlaním zužitkovať ho. Avšak čo sme s ním ako celok urobili? Prijali sme ho duchovne do hĺbky srdca, detsky a úprimne, ako je to jedine požadované, aby sa stalo základom novej doby života na Zemi? Alebo sa stalo len predmetom nečistých špekulácií pokriveného rozumu či dokonca prostriedkom na osobné povyšovanie sa nad nevedomých?

Odpoveď dáva tušiť hrozný koniec!

Milosť a spravod­livá Láska však stále bdie nad ľudstvom kvôli malému zástupu tých, ktorí sa so všetkou silou usilujú zachrániť ľudské spoločenstvo na Zemi pred strašným zánikom, ktorý sa valí v spätných osudových vláknach k Zemi. Čisté úsilie človeka pri jeho každodennom myslení a jednaní s druhými ľuďmi je dnes temnu páliacim tŕňom v oku, pretože takéto konanie spochybňuje jeho dychtivú vidinu neskoršieho konca - zrútenia všetkého duchovného.

Pridajme sa preto ku všetkým tým, ktorí sa svojou ušľachtilosťou a čistotou usilujú priblížiť k Svetlu! Ešte je možná záchrana všetkého krásneho a nádejného, čo sa inak musí čoskoro zrútiť do bezodnej priepasti, do nenávratna! Ešte stále je možné zvrátiť úpadok ľudstva a pozdvihnúť jeho česť a stratenú hrdosť z prachu zeme pred svätým zrakom Pána svetov. To je momentálne jediný pravý, veľký a vzneše­ný cieľ ľudského spoločenstva na Zemi. Je to vznešená výzva, aby každý, kto žije, zanechal za sebou všetky ničotnosti, ktorými sa obklopil a upriamil sa plne len na toto jediné, čo má ešte cenu - vlastné precitnuté zušľachtenie, vedúce zvnútra navonok, skrze čisté cítenie, myslenie a celkové konanie. V ničom inom zároveň nemožno nájsť skutočnú blaženosť a večné duchovné naplnenie.

Túto veľkú milosť musí ľudstvo ako celok využiť! Niet inej šance pre nikoho, pretože Božia milosť, votkaná do osudových vláken planéty Zem, sa blíži ku koncu.

Život na Zemi môže byť našim pričinením až dojímavo nádherný a oblažujúci. Prosme v modlitbách o prijatie obrazov možnej povznesenej budúcnosti života na Zemi a túžobne sa vkladajme do nich svojim citom, ktorým sme všetci boli obdarovaní. Je v tom ukrytá dôležitá, ba možno až nenahraditeľná miera duchovnej posily pre nás.

Nestraťme šancu milostivého rozvoja života na zemi! Posledné zostatky dôvery Svetla v duchovnú silu človeka sú tým najcennejším, čo ešte máme.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 tartus tartus | E-mail | 26. srpna 2011 v 15:26 | Reagovat

a co tak Jidasovo evanielium? kde mu sam Jezis naklada toto tazke bremeno zrady?

ale preco vlastne musel Jidas bozkom zradit Jezisa?
Jezis tri roky ucil a bol aktivny po celom judsku, za ten cas ho videli statisice ludi a poznali ho. Preco bol ten bozk taky dolezity? to rimania Jezisa nepoznali?

Mohol sa Jezis takto pomylit? ved sa pise "poznal ich zmyslanie, videl im do srdc" ako mohol prehliadnut takuto udalost.

2 vierka vierka | 23. října 2011 v 14:09 | Reagovat

[1]:Jezis sa isto nepomylil,vedel co robi.To si myslim ja

[1]:

[1]:

[1]:

3 vestec vestec | Web | 13. ledna 2012 v 5:25 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

4 jerseys wholesale jerseys wholesale | E-mail | Web | 3. září 2013 v 4:35 | Reagovat

"There are, then, no matter what I do outside, as long as you do Wu wife like, of course, if one day, if you feel that the days        do not go or find a sweetheart, you can ask to divorce me I will belong to your share of the family wealth directly zoned to your name. " He pondered for a long time, seemingly skills only to find out such a period of reasonable. Kam Chi stunned moment, and then come into contact with the eyes of his hanging by a thread, was vigorously nodded his head ... Said, we each have a unrelated.After the wedding, Su Qingwen great time came again Kam Chi, bring along the relevant personnel to send a bunch of gifts. Most of the wedding jewelry, dolls, cross-stitch, like, a young female student can only buy this trinkets, affordable but also high respect. However, even so, it arrived, but Su Qingwen ingenuity. <br/> Fairview is in a panic, hide their faces a hurry to leave the venue ... "Splendid, where are you going?""Splendid, where are you going?" Wuduan Yang refused to take important occasions and big thick in public hot pursuit Fairview. Fairview from time to time to wipe the tears of his eyes feint, at the foot of pace sew seam from the 'white clouds' hotel of Victoria Lee cloister-style atrium after hastily depress the European and American retro spiral floor order. The sound of breath, 'white clouds' hotel over static Kuang Syria that says extreme dissatisfaction and sadness. Dragon Boat Festival to speed up at the foot of rhythm, and finally in some intense chase, catch up with anger and leave the Fairview. <br/> Woo Feng stood up, smiled, took off the black suit, resting on the shoulders of the Kam Chi. Looks like he had this idea of ??the stairs at, but before he could, was rejected. Squat with his back straightened up board. "Come on, I carry you." "I think you bring the car will be faster." Kam Chi Road. Seems knew she would refuse like woo Maple is unhurried Road: "I walked from the parking spaces to be ten minutes, the car came back to take two minutes if I back you go along, you can save two minutes." "But ..." Kam Chi Knut mouth, this is really not appropriate. "You do not want to go home early?" Woo Feng wins while chasing. Kam Chi nodded, picked up two shoes, but two minutes is not enough to let him back grounds. Woo maple stand up Tan Tanshou, smiled and said: "You may like it."<br/>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama