Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Cesta k pravej ženskosti: zamestnanie - domácnosť

12. července 2011 v 12:40 |  Venované ženám
Na to, ako má žena pôsobiť, panujú v dnešnej spoločnosti celkom rozporuplné názory. Na jednej strane spoločnosť vníma nezastupiteľné miesto ženy v domácnosti, a na strane druhej sa rozširujúca emancipácia zasadzuje o to, aby boli ženy rovnoprávne s mužmi i v zamestnaní. Mnoho žien sa necíti uspokojených ani jedným z týchto čiernobielych pohľadov.


Dnešné mladé ženy stále častejšie riešia tzv. problém "kariéra alebo rodina". Akoby nič medzi tým neexistovalo, akoby iná možnosť ani nebola.

Je to dané tým, že ľudia úplne zabudli na pôvodné poslanie ženy a duchovnú výbavu spojenú s týmto poslaním, ktorú žena dostala ako dar. Keď sa teda na tento problém pozrieme z duchovného rozmeru, čo zistíme? Žena dostala do daru oveľa väčšiu jemnosť a citlivosť ducha, aby mohla udržiavať spojenie s duchovnými sférami, aby napĺňala, odovzdávala a udržiavala v spoločnosti morálne a etické hodnoty.

Aké duchovné hodnoty majú v sebe ženy, taký je celý národ. Lebo ženy majú nesmiernu vnútornú silu, a tým i veľkú úlohu - poslanie udržiavať v celej spoločnosti čistotu, harmóniu a mier. Ale to všetko môže žena dokázať jedine svojím správnym naladením sa na jemné tóny svetlých nitiek, ktoré sa neustále znášajú zhora nadol a čakajú na to, aby ich práve ženy zachytili a mohli ich potom viesť ďalej a zakotvovať ich vo svojom okolí, vo svojej krajine ako požehnanie konania celej spoločnosti. Že sa to teraz nedeje, môžeme vidieť na každom kroku.

Čo teda s týmto poznaním môžeme a máme ako ženy urobiť? Čo z toho pre nás vyplýva? Zachytávaním svetlých nitiek nie je myslené ponáranie sa do akýchsi meditácií a špeciálnych cvičení. Tieto nitky môžeme zachytávať len svojím čistým a upokojeným duchom, a to v každej chvíli, pri akejkoľvek ženskej činnosti. Najväčšiu silu pritom žena môže a má zakotvovať vo svojej domácnosti, vo svojom domove. To je jej kráľovstvo, v ktorom by mal vždy vládnuť mier a harmónia. Z domova sa potom môže táto harmónia, pokoj a láska rozlievať ďalej do celej spoločnosti. Je samozrejmé, že všetko musíme skúmať do hĺbky a nie je možné pozerať sa na čokoľvek strnulo bez jemného rozlišovania. I v tom nám musí byť nápomocný cit. To znamená, že nie každá žena musí byť nevyhnutne ženou v domácnosti, kde sa bude starať len o svoju rodinu. Je predsa mnoho žien, ktoré z rôznych dôvodov zostávajú samy. Ako by tie mohli pôsobiť len v domácnosti? Vo všetkom je spravodlivosť, a teda i tu. Nie je poslaním ženy byť bezpodmienečne ženou nejakého muža. Šírenie harmónie a pokoja nemá žena obmedzené len na tento priestor. Z toho vyplýva, že ženy majú svoje pôsobenie na rôznych miestach, z ktorých môžu do celej spoločnosti vnášať svoj blahodarný vplyv.

Zamestnaním ženy môže byť potom čokoľvek, pri čom môže žena uplatniť svoje jemnejšie pomáhajúce, udržiavajúce, starostlivé, povzbudzujúce a láskyplné pôsobenie. Takýchto druhov zamestnaní je dnes mnoho. V každom z nich môže žena pôsobiť čistou formou. I v dnešnej spoločnosti je možné, ba priam nutné, aby ženy, ktoré našli svoju vlastnú cestu, dokázali takto pôsobiť všade, kde sa ocitnú.

Aby sme to dokázali, máme jednu nesmierne veľkú pomoc. Touto pomocou je naša schopnosť zachytávať jemné žiarenia zhora. Avšak jej prostredníctvom zachytávame oveľa ľahšie i všetko temné, čo obklopuje Zem v myšlienkových formách. Práve preto musíme dokázať udržovať svoje myšlienky čisté, naladené na dobré chcenie pomáhať druhým, a svoje ja musíme dať v tomto smere nabok. Akonáhle sa nás v ťažkých chvíľach pri riešení nejakého problému dotýka prístup druhého človeka, tak práve v tej chvíli bolo naše ja príliš dôležité oproti túžbe vyriešiť daný problém, vyjsť v ústrety druhému človeku.

Pri svojej každodennej činnosti, nech už pracujeme v domácnosti či máme prácu, ktorú môžeme vykonávať doma, alebo keď pracujeme v nejakom kolektíve, musíme stále prekonávať určité druhy pohodlnosti, ktoré nám často bránia urobiť ústretový krok k druhému.

Ľudia sa dnes po mnohých bolestných skúsenostiach voči sebe uzavreli a stratili ochotu a túžbu pomáhať jeden druhému. V tomto teda musíme ísť napred my. Ako ženy máme ešte jednu schopnosť, ktorá nám v tom môže byť nápomocná, a tou je určitý druh zodpovednosti, ktorá nás poháňa i pri tej najväčšej únave, aby sme zvládli vykonať všetko, čo je našou úlohou. Ak sa do každého svojho konania pustíme s radostnou mysľou a ľahkosťou, potom spolu s touto zodpovednosťou dokážeme zvládnuť mnoho. I v tom pôsobí zákon dávania a brania, čím viac dávame z naozajstnej túžby pomáhať, tým viac síl dostávame. Vracia sa nám tiež radosť od druhých, ktorým sme mohli svojou prácou pomôcť.

Predstavme si jednoduchý príklad, ktorý sme zažili snáď všetky. Potrebujeme niečo vybaviť na úrade, kde čakáme dlhší čas v nevľúdnom prostredí. Navyše celkom presne nerozumieme všetkým formulárom a taktiež presne nevieme, kam a za kým ísť. Nakoniec sa dočkáme a príde na nás rad. Vstúpime do miestnosti, kde na nás za hromadou papierov zavrčí podráždená pani a nevyberane nám vyčíta, že sme niečo zle vyplnili a že ona to vlastne ani nemá na starosti, že si musíme niekam zabehnúť kúpiť kolok, že jej to je jedno, ako si to zoženieme, že ona má toho nad hlavu a nebude predsa riešiť to, že nič nevieme.

Alebo vstúpime do miestnosti, kde sa na nás usmeje nesmierne dobrotivá pani a v tej chvíli nám spadne kameň zo srdca, všetko ide veľmi ľahko, rýchlo a je z toho nakoniec i príjemné stretnutie. Aj napriek rôznym ťažkostiam nám táto žena pomôže všetko vyriešiť, lebo svojou láskavosťou a ústretovosťou si otvára možnosť čerpať inšpiráciu zhora, ktorá jej prináša možnosť riešenia daného problému. A to všetko mohla spôsobiť jedna jediná žena, ktorá trebárs pracuje v inak nevľúdnej budove. Potom si všimneme, že toto radostné prežitie ide s nami ešte hodnú chvíľu ďalej a i my sme potom ochotnejšie pomáhať druhým.

A teraz si predstavme samy seba a položme si otázku: Sme vždy takéto ústretové vo svojom správaní sa k druhým? Dokážeme sa vždy vcítiť do konkrétneho problému? Dokážeme sa radovať z toho, že sme mohli byť vo svojom zamestnaní, ktoré tým povznesieme na poslanie, nápomocné, že rozdávame posilu, oporu, láskavosť a hoci len úsmev, ktorý má nesmiernu silu, keď je prežiarený láskou a čistotou?

Je samozrejmé, že pre naše pôsobenie potrebujeme druh práce vhodný pre ženské cítenie. Nie každá činnosť je pre ženské pôsobenie vhodná, pretože svojou prílišnou aktivitou zabraňuje žene naladiť sa na správny druh jemného žiarenia, ktoré jej môže dávať posilu a inšpiráciu. Preto žiadna riadiaca funkcia nie je pre ženu tou posilňujúcou. Či už je to riaditeľka firmy, kde má navyše riadiť ešte i veľké množstvo mužov, či akákoľvek politická funkcia, ktorá už vo svojej podstate tlačí ženu opäť do príliš aktívneho pôsobenia. Žena je spoločnosti oveľa nápomocnejšia práve vo svojom zázemí domova, kde svojím harmonickým pôsobením dodáva posilu a oporu mužom, ktorí takto obklopení potom budú môcť v oveľa väčšej miere morálnej zodpovednosti voči druhým pôsobiť práve v politike či iných verejných funkciách pre blaho spoločnosti.

Záleží teda na tom, aké podmienky si nastavíme vo svojom vnútri. Či chceme pracovať kvôli uspokojovaniu svojho ega, aby sme sa nenudili a mali náplň dňa, aby sme dokázali mužom, že zvládneme to isté čo oni, alebo či túžime po tom, aby naše povolanie bolo súčasne poslaním, ktoré je predchnuté ochotou pomáhať, posilňovať, povzbudzovať, byť ženami, ktoré vytvárajú zázemie - domácnosť všade, kde tvoria a pracujú, s ústretovou radosťou a ochotou voči druhým. Takáto Svetlu otvorená žena nemusí svojimi slovami nápadne naprávať iných v ich hrubom a nemorálnom pôsobení, lebo pôsobí už svojím príkladom, ktorým zároveň vytvára celkom prirodzenú úctu druhých voči svojej osobe. Keď bude v jej prítomnosti muž, budú sa v ňom zákonite posilňovať jeho mužské cnosti, a aj keď to často ten tvrdší nedá na sebe poznať, bude iste túžiť byť v tej chvíli lepší. Keď bude v prítomnosti takto pôsobiacej ženy žena, bude sa i ona stávať ochotnejšou a mierumilovnejšou, pretože na ňu bude pôsobiť blahodarnosť harmónie, ktorú pravá žena dokáže vytvárať.

Všetko temné, čo by azda mohlo atakovať toto nádherné a silné pôsobenie ženy, nedovolí si potom útočiť priamo. Je to prirodzený dej, že kde je svetlejšie, tam začne temné o to silnejšie útočiť. Avšak i toto temné dokáže zreteľne vycítiť obrovskú silu Svetla. Ak si v takej chvíli udržíme čo najčistejšie spojenie smerom hore v tichej modlitbe s prosbou o posilu, dokážeme odraziť i ten najťažší útok. Pokiaľ však na posilu čistej modlitby zabudneme a necháme sa vtiahnuť do súboja, potom stratíme všetku ochranu. Taká modlitba nemusí byť dlhá a druhý človek o nej ani nemusí vedieť. Často stačí pár sekúnd túžobnej myšlienky, vyslanej nahor s čistým vrúcnym srdcom, myšlienky, ktorá prosí o posilnenie v danej chvíli.

Nie je teda úlohou ženy ani byť iba gazdinou, ktorá sa stará len o hmotné potreby telesné a zanedbáva tak svoje vnútorné svetlo, a tým následne aj svoj pôvabný vzhľad s výhovorkou na nedostatok času či v domnienke, že to nie je podstatné, ani byť emancipovanou ženou, ktorá sa až prehnane stará len o svoj vzhľad a uspokojenie svojho ega vo svojich ambíciách všetkým dokázať, že sa vyrovná mužom.

Je to však, žiaľ, dnešný pohľad spoločnosti na ženy. S určitým opovržlivým nadhľadom ale pristupujú mnohé emancipované a pestované ženy či, naopak, ženy opovrhujúce všetkým, čo zaváňa ženskosťou, k ostatným ženám, ktoré sú z ich pohľadu len chuderkami v domácnosti.

Cítite teraz samy, že ani jeden z týchto postojov nie je správny? Že svojím čiernobielym videním obidva len utláčajú ženského ducha, ktorý pritom túži po rozlete, láske, harmónii a určitom druhu ochraňujúceho zázemia? Toto zázemie však musíme vytvoriť práve my, ženy, či už pôsobíme len vo svojej domácnosti, alebo v nejakom zamestnaní, ktoré povznesieme na poslanie a vytvoríme okolo seba zázemie pre všetkých v našom okolí.

Týmto svojím nezastupiteľným pôsobením tak môžeme napĺňať svoje najvyššie poslanie ženy. Tým poslaním je udržiavanie živého spojenia s duchovnými prúdmi, ktoré všetkým prinášajú poznanie o pravom domove ľudského ducha, čím posilňujú čistú túžbu po pravej a ušľachtilej ľudskosti.

Dokážme teda v sebe rozžiariť slnko nášho ducha a všade, kam vstúpime, nech tento jas prehovorí ako prvý. Rozsievajme v našej krajine len sejbu radosti, mieru, láskavosti a harmónie, aby potom celá naša spoločnosť mohla zbierať plody, ktoré z nášho čistého pôsobenia vzídu.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 16. září 2012 v 4:14 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

2 Nike NFL Jerseys Nike NFL Jerseys | E-mail | Web | 17. září 2012 v 21:44 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

3 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 19. září 2012 v 18:00 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

4 Nike NFL Jerseys Nike NFL Jerseys | E-mail | Web | 20. září 2012 v 6:33 | Reagovat

This blog site is great. How did you come up witht he idea?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama