Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Ľudské slovo v súkolesí vesmírnych zákonitostí

24. října 2010 v 17:10 |  Zákony stvorenia

ii7
   Ľudské slovo a jeho pôsobenie, či už si to uvedomujeme, alebo nie, je tak, ako všetko vôkol nás, podrobené určitým zákonitostiam. Pre jedného sú to prírodné zákony, pre iného Zákony Stvorenia, ďalší  hovorí o zákonoch fyzikálnych, alebo zákonoch vesmíru. Vždy však ide o to isté! Ide o tisícročnými skúsenosťami ľudstva nadobudnuté poznanie, že úplne všetko, živé i neživé, hmotné i nehmatateľné, je podriadené istej logike, určitým nemenným a pevným princípom, ktoré ovplyvňujú osud každého jednotlivca, všetkých národov a nakoniec i celého ľudstva.    Po tisícročia mnohými ľuďmi - filozofmi, svätcami, alebo osvietencami hľadaná múdrosť života nie je nič iného, ako snaha o pochopenie, naše bytie ovládajúcich Zákonitostí, a o ich následné využitie v osobný, celonárodný a všeľudský prospech. Pokúsme sa teda spoločne, logicky a vecne preniknúť do  jednoduchého a naprosto jasného fungovania týchto vše obsiahlych Zákonov a na príklade ľudského slova si priblížiť ich bezchybne a neomylne bežiaci  chod.  
      
   Ľudské slovo! Aj napriek obrovskej a tisícročia využívanej výsade - smieť hovoriť, sme doposiaľ nedocenili jeho význam, silu a možnosti! Ľudské slovo - v jeho autentickej, zvukovej podobe zdanlivo nehmotné a neuchopiteľné, však v sebe skrýva obrovské možnosti pôsobenia,  pretvárania a preformovávania sveta vôkol nás. Slovom možno pohladiť, alebo zraniť, možno budovať, alebo ničiť, možno ním ukazovať cestu nahor, k prospechu a blahu celej spoločnosti, alebo naopak, strhávať nadol, do úpadku, rozvratu a skazy.
      
   Sila slova je nepopierateľná! Slovo, ako už bolo povedané, zdanlivo subtílne a takmer nehmatateľné …hýbalo ľudskými dejinami! Žiaľ fakt, že dejiny civilizácie planéty Zem sú v prevažnej miere dejinami bolesti, útlaku a utrpenia miliónov ľudských tvorov, svedčí o tragickom podceňovaní skrytej sily slova v jeho náväznosti na vecnú a prísnu logiku fungovania prírodných zákonov. Nerešpektovanie týchto Zákonitostí totiž muselo a bude musieť prinášať ľudskému rodu iba škodu a vzrastajúce utrpenie, pretože vlastnou nevedomosťou nie sme v nijakom prípade vyňatí spod účinkov ich pôsobenia! I v nami samými stanovenom právnom systéme predsa platí: Neznalosť zákona neospravedlňuje!
      
   A nie inak je to i so zákonmi prírodnými, pod účinnosť ktorých patrí, ako kupodivu doteraz ešte mnohých nenapadlo, aj …ľudské slovo! Áno, aj ľudské slovo a keby sme mali ísť až do dôsledkov, dokonca i myšlienkový a citový život každého jednotlivca! Všetko, úplne všetko podlieha tým istým Zákonom!
       
   Je ale paradoxné, že ide o Zákony, ktoré sú každému z nás z fyziky veľmi dobre známe. Chybou však je, že sa ich súčasný výklad obmedzuje iba na čisto hmotnú úroveň, zatiaľ čo oni majú rovnakú platnosť i v úrovniach, ľudským okom neviditeľných. My sa práve preto zameriame na tieto, doposiaľ neprebádané oblasti, pred ktorými súčasný vedecký svet zostáva rozpačito stáť, akoby sa v neodôvodnenom strachu bál doviesť svoje vlastné poznatky až do úplných dôsledkov, prekračujúcich hranicu hmotného sveta. Hranicu, za ktorou je nutné priznať, že rovnakým fyzikálnym zákonitostiam je podriadený absolútne totožným spôsobom i náš slovný prejav, teda každé naše jedotlivé slovo a ako už bolo spomenuté, dokonca i náš myšlienkový a citový život.  
      
   Prvým z týchto zákonov je Zákon zachovania energie. "Energia nevzniká ani sa nestráca, možno ju len meniť z jednej formy na druhú", hovoria slová encyklopédie. Ale okrem čisto hmotnej a hrubej, máme ešte i energie jemnejšieho a subtílnejšieho druhu. Energiou je teda aj slovo, alebo dokonca i …myšlienka! Áno, ide tu o určité formy energie, ktoré, aj keď ich síce nevidíme, naozaj reálne existujú, pôsobia a sú nám vnímateľné. Je pritom veľmi zaujímavé, že čím sú tieto enegie jemnejšie a efemérnejšie, tým prenikavejšie je ich pôsobenie. Subtílnosťou slova možno napríklad hýbať masami, možno ním spôsobovať dejinné prevraty, alebo určovať smerovanie civilizácie o celé stáročia do budúcnosti.
        
   Vráťme sa však  k už  spomenutému, základnému fyzikálnemu zákonu - Zákonu zachovania energie. Ako bolo povedané, slová, ale i myšlienky sú reálnou energiou! A žiadna energia sa nestráca! Práve naopak, zhromažďuje sa a vytvára energetické zhluky na základe ďalšieho fyzikálneho zákona - Zákona rovnorodosti. Rovnaké priťahuje rovnaké! Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá - vraví i ľudové príslovie. Dobro je priťahované k dobru a zlo ku zlu! S pozorovania bežného života bude každému jasné, že väčšinu tohto jemnejšieho energetického potenciálu  tvorí v súčasnosti hlavne negativita všetkého druhu, ako napríklad závisť, ohováračstvo, zloba, klamstvo, nenávisť, nadradenosť, ziskuchtivosť, márnivosť, zmyselnosť, vulgárnosť, hrubosť, necitlivosť a mnoho podobného. Omnoho menšie sú už energetické zhluky dobra, úprimnosti, čestnosti, spravodlivosti, láskavosti, alebo ušľachtilosti.
       
   Posledný zo zákonov, ktorý spomenieme, je z fyziky veľmi dobre známy Zákon akcie a reakcie. Každá akcia prináša zodpovedajúcu reakciu, čiže spätný účinok! Nie inak je to i s energiou vytvorenou slovami, či už ide o energiu negatívneho, alebo pozitívneho druhu. Všetko, úplne všetko sa raz neomylne vráti v spätnom účinku k miestu svojho pôvodu! V neuveriteľnej spravodlivosti, ktorú tento jednoduchý Zákon akcie a reakcie vo vesmírnom kontexte predstavuje, obdrží každý z nás, dokonca v zosilnenej miere, jedného dňa presne to, čo sám svojimi slovami kedysi zasial.
       
   Je ale samozrejmé, že kým energia jednotlivého slova, preputuje stanovenú dráhu od nás, k svojmu zodpovedajúcemu zhromaždisku a v spätnom účinku, posilnená rovnorodosťou sa potom vráti  naspäť, trvá to určitý čas. No a práve pre tento časový posun prestali ľudia veriť v existenciu absolútnej spravodlivosti v Zákonitostiach tohto vesmíru.
     
   Treba však bezpodmienečne vedieť, že železne dôslednému pôsobeniu Zákona akcie a reakcie  nemožno uniknúť dokonca ani vlastnou smrťou! V neotrasiteľnej spravodlivosti nás spätný účinok zasiahne či už v tomto živote, alebo až po ňom. Neujdeme mu však ani keby sme mali krídla rannej zory, pretože spomínané prírodné zákony, alebo inak povedané Zákony Stvorenia, majú na zreteli celé naše bytie a nie iba krátky časový úsek jedného pozemského života.  
       
   Naši predkovia, keďže žili v ďaleko užšom spojení s reálnymi silami prírody a vesmíru, vyciťovali tieto skutočnosti a vyjadrili ich mnohými prísloviami: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva! Čo človek zasial, to musí zožať! Božie mlyny melú pomaly, ale isto!
      
   Každý človek má teda možnosť slobodnej voľby vo výbere toho, akú kvalitu svojho slovného prejavu vloží do súkolesia spomínaných Zákonov. Nijakým činom však už potom nemôže zabrániť dôsledkom, ktoré mu ich dokonalé fungovanie v spätnom účinku neodvratne prinesie. Všetka negativita v súčasných medziľudských vzťahoch, všetok nesúlad v spoločenskom i osobnom živote sú iba dôsledky nášho vlastného, dávno minulého nesprávneho jednania. Jednania, ktorého ovocie k nám v železnej logike nepodplatiteľných Zákonov Stvorenia muselo jedného dňa dôjsť! Lebo vo svete niet náhod! Všetko, až do najmenšej maličkosti je prísne dôsledné! Nemožno zlorečiť na zlý osud, lebo strojcami našej prítomnosti nie je nikto iný, iba …my sami! Ako sme kedysi hovorili a dokonca mysleli, tak sa teraz máme! A to, čo dnes zasievame svojimi slovami, to nás s nezvratnou určitosťou v budúcnosti celkom určite postretne.
      
   Ak sa teda naozaj chceme mať lepšie, či už ako jednotlivci, alebo ako národ, musí zákonite týmto pozitívnym kritériám, zodpovedať i kvalita nášho slovného prejavu. Nie je totiž možné ľahkomyseľne zanedbávať kultúru reči, dovoľovať si hrubosť, vulgarizmus a necitlivosť, zneužívať reč k dvojzmyselnostiam, k prezentácii zvrhlosti, k vedomému klamstvu, zavádzaniu, podvodom a mnohému inému a následne naivne očakávať, že sa podobné zvrátené jednanie v našom živote nijako negatívne neprejaví. Opak je však pravdou! Oklamať totiž môžeme načas iba sami seba, v nijakom prípade však nie bezchybne a nepodplatiteľne fungujúci chod vesmírnych Zákonitostí!     
      
   Aj jednoduchý sedliacky rozum nám predsa jasne hovorí, že zlo môže prinášať iba zlo! A naopak, iba zasievaním dobra sa nám môže dobro, v znásobenej miere, napokon aj vrátiť! Čo kto zasieva, to musí  zožať! Tento neúprosný Zákon platí rovnako pre každého! Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto sadil bodliaky a zožal pšenicu! To jednoducho nie je možné!
      
   Človek, ale i národ, ktorý chce od budúcnosti očakávať iba veci pozitívne, musí predsa úplne logicky tomu zodpovedajúce hodnoty  preferovať. A to bezpodmienečne i v kultúre slovného prejavu! Lebo zlo v akejkoľvek podobe zostane vždy iba zlom a naopak, len pozitívne a budujúce hodnoty môžu prinášať jednotlivcovi i spoločnosti dobro a mier!
       
   Jednajme teda oddnes inak, ako sme boli zvyknutí doposiaľ! Nepodceňujme to!  Vzchopme sa a staňme sa už raz konečne ľuďmi znalými najzákladnejších Zákonitostí vo fungovaní chodu tohto vesmíru, ktorým, či už chceme, alebo nie, zostávame aj tak bezvýhradne podrobení! Využime ich vedome vo svoj  i vo všeobecný prospech! Naozaj je nutné pozrieť sa pravde do očí! Je nutné jednoducho prijať plnú zodpovednosť za každé naše slovo, alebo hoci i len …myšlienku! Lebo iba to, čo dnes zasejeme, budeme v budúcnosti žať! Nech je teda naša reč pretkaná iba dobrom, ušľachtilosťou, čistotou a pozitivitou, aby sme dennodenným šírením zmienených hodnôt všade navôkol, boli nimi neskôr, prostredníctvom spravodlivých Zákonov  …aj my sami bohato a štedro obdarovaní!

M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama